top of page

Our Policy

1. นิยามศัพท์

คำนิยามต่อไปนี้ใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างล่างนี้ ซึ่งใช้บังคับสัญญาการรับขนและบริการอื่นระหว่างท่านและเรา

 “เรา” “ของเรา” และ อีซี่เอ็กส์เพรส หมายถึง  เครื่องหมายการค้าอีซี่เอ็กส์เพรส. และบริษัทไพลอตโลจิสติกส์ จำกัด และพนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้างอิสระของไพลอตโลจิสติกส์

 “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง ผู้ส่ง หรือ ผู้ส่งของ

“การรับขน” หมายถึงและหมายรวมถึง การดำเนินงานและบริการทั้งหมดที่เราดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งของที่ต้องจัดส่ง

“บริการอื่น” หมายถึง บริการทั้งหมดที่มิใช่บริการรับขนของที่ต้องจัดส่งที่เราดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการเก็บรักษา คัดแยก ประกอบ รวม บรรจุ บริการเพิ่มมูลค่าและจัดการการขนส่งของที่ต้องจัดส่ง

“ของที่ต้องจัดส่ง” หมายถึง ของหรือเอกสารในลักษณะใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นของที่ขนส่งในปริมาณมาก หรือส่งในชุดเดียวหรือหลายชุด) ซึ่งเราได้รับไว้เพื่อรับขนจากที่อยู่หนึ่งไปยังอีกที่อยู่หนึ่ง หรือซึ่งเราได้รับไว้เพื่อให้บริการอื่น ไม่ว่าตามใบตราส่งของเราหรือไม่

“ของต้องห้าม” หมายถึง ของหรือวัตถุใด ๆ ซึ่งต้องห้ามขนส่งตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ต้องจัดส่งของที่ต้องจัดส่งเข้าไป หรือรับขนของที่ต้องจัดส่งผ่านประเทศดังกล่าว

 

2. คู่สัญญาของท่าน

สัญญาการรับขนและบริการอื่นของท่านนั้นทำขึ้นกับบริษัทไพลอตโลจิสติกส์ จำกัด หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของบริษัทไพลอตโลจิสติกส์ จำกัด ที่รับสินค้าที่ต้องส่งจากท่าน เพื่อการขนและดำเนินการบริการอื่น แล้วแต่กรณี ท่านตกลงว่าเราอาจจ้างช่วงสัญญารับขนหรือให้บริการอื่นทั้งหมดหรือบางส่วน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เรากำหนด

3. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

เมื่อส่งของที่ต้องจัดส่งให้กับเรา เราถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราที่ระบุอยู่ในใบตราส่ง และ/หรือ สัญญารับขน และ/หรือ สัญญาการให้บริการอื่น ในนามของตัวท่านเอง และ/หรือ บุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในของที่ต้องจัดส่งหรือการดำเนินการบริการอื่น โดยไม่คำนึงว่าท่านจะได้ลงนามในหน้าใบตราส่งของเราหรือไม่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรายังครอบคลุมและมีผลถึงบุคคลใดที่เราใช้หรือจ้างช่วงให้เก็บรวบรวม ขนส่ง นำส่งของที่ต้องจัดส่งของท่าน หรือให้บริการอื่น รวมทั้งพนักงาน กรรมการ และตัวแทนของเรา ทั้งนี้ เฉพาะพนักงานผู้มีอำนาจของเราเท่านั้นที่สามารถตกลงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ท่านส่งมอบของที่ต้องจัดส่งกับเรา พร้อมด้วยคำสั่งโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เราจะไม่ผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวของท่าน

4. ขอบเขตของสัญญา

4.1 แม้การรับขนของที่ต้องจัดส่งจะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประเภทอื่นระหว่างท่านและเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะใช้บังคับกับสัญญานั้นที่ท่านและเราได้ตกลงกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับขนของตามสัญญา

4.2 โดยการตกลงทำสัญญากับเราซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับขนของ ท่านยินยอมตกลงดังต่อไปนี้

สัญญาจะเป็นสัญญารับขนของทางบก หากการรับขนของที่ต้องจัดส่งเกิดขึ้นทางบก

สัญญาจะเป็นสัญญารับขนของทางอากาศ หากการรับขนของที่ต้องจัดส่งเกิดขึ้นทางอากาศ

สัญญาจะเป็นสัญญารับขนของทางทะเล หากการรับขนของที่ต้องจัดส่งเกิดขึ้นทางทะเล

สัญญาจะเป็นสัญญาการให้บริการอื่น หากเกี่ยวกับบริการที่ไม่ใช่บริการรับขน

5. ของอันตรายและการรักษาความปลอดภัย

5.1 เว้นแต่ตามกรณีที่ปรากฎในข้อ 5.2 และ 5.3 เราไม่รับขนหรือให้บริการอื่นเกี่ยวกับวัตถุอันตราย หรือสิ่งที่เราเห็นเป็นว่าเป็นอันตรายตามความเห็นของเราแต่ผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ของที่ระบุในข้อแนะนำทางเทคนิคขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization (ICAO) Technical Instructions) ระเบียบว่าด้วยของอันตรายของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (The International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations) ข้อกำหนดว่าด้วยการรับขนของอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (The International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code) ข้อตกลงแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการรับขนของอันตรายทางบกระหว่างประเทศ (The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) regulations) หรือระเบียบภายในประเทศหรือระหว่างประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับการขนส่งหรือการให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับของอันตราย

 

5.2 เราอาจใช้ดุลยพินิจรับขนของอันตรายหรือเพื่อให้บริการอื่นในบางประเทศในกรณีที่ท่านมีสถานะเป็นลูกค้าที่ได้รับอนุมัติแล้ว และท่านจะต้องได้รับการอนุมัติสถานะดังกล่าวจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเราจึงจะสามารถรับของที่ต้องจัดส่งของท่านเอาไว้ ทั้งนี้ เราจะรับของอันตรายของท่านไว้ต่อเมื่อของอันตรายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับ (ตามที่อ้างอิงในข้อ 5.1) และข้อกำหนดของเรา ท่านสามารถขอรายละเอียดข้อกำหนดของเรา รวมทั้งขั้นตอนการขอสถานะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติได้ที่สำนักงานที่ใกล้ที่สุดของเรา เราจะแจ้งค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับของอันตรายให้ท่านทราบเมื่อเรารับของที่ต้องจัดส่งของท่าน

5.3 ของอันตรายบางประการได้รับยกเว้นจากข้อกำหนดเรื่องลูกค้าที่ได้รับอนุมัติข้างต้น ท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียดกับทางเราได้ทางอีเมล

 

5.4 ท่านต้องดำเนินการให้แน่ใจและรับรองโดยให้รายละเอียดอย่างครบถ้วนหรือส่งมอบของที่ต้องจัดส่งให้กับเรา ว่าของที่ต้องจัดส่งของท่านไม่มีวัตถุต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 17 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) หรือระเบียบภายในประเทศหรือระหว่างประเทศอื่นซึ่งบังคับควบคุมการรักษาความปลอดภัยทางการบิน ท่านต้องระบุรายละเอียดของสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งให้แก่เราหรือเอกสารประกอบอื่นอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ การให้ข้อมูลดังกล่าวมิได้ทำให้ความรับผิดชอบและความรับผิดของท่านระงับสิ้นไป

 

5.5 ของที่ต้องจัดส่งที่เราขนส่งหรือจัดการอาจถูกตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัย ซึ่งอาจหมายรวมถึง การเอ็กซเรย์ การตรวจหาร่องรอยสารระเบิด และวิธีการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยอื่น โดยท่านรับทราบและว่าของที่ต้องจัดส่งของท่านอาจถูกเปิด และสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งของท่านอาจถูกตรวจสอบในระหว่างการขนส่ง

 

5.6 ท่านยืนยันว่าท่านได้จัดเตรียมของที่ต้องจัดส่งเพื่อให้เรารับขนหรือให้บริการอื่น ในบริเวณสถานที่ที่ปลอดภัยโดยลูกจ้างที่ไว้วางใจได้ที่ท่านว่าจ้าง และของที่ต้องจัดส่งได้รับการป้องกันจากการแทรกแทรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการจัดเตรียม เก็บรักษา และขนส่งทันทีก่อนที่เราจะรับขนของที่ต้องจัดส่งหรือรับให้บริการอื่น

 

5.7 เราไม่รับของที่ต้องจัดส่งซึ่งมีของต้องห้ามบรรจุอยู่

 

5.8 เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับของที่ต้องจัดส่งของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ในประเทศปลายทางหรือประเทศทางผ่านของของที่ต้องจัดส่ง ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลทางศุลกากร และ/หรือการรักษาความปลอดภัย

6. การควบคุมการส่งออก

 

6.1 ท่านจะรับผิดชอบและรับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระเบียบและกฎที่ห้ามการค้าขายที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวเนื่องกับการทหาร และสินค้าหรือบริการเชิงกลยุทธ์อื่น รวมทั้งความสัมพันธ์ทางการเงินหรือพาณิชย์กับบุคคลและบริษัทที่ระบุชื่อในประเทศซึ่งอาจมีการขนส่งของที่ต้องจัดส่งของท่านเข้าไป ออกจาก ผ่าน หรือข้ามผ่านประเทศดังกล่าว หรือกฎและระเบียบที่กำหนดเงื่อนไขว่าเทคโนโลยี ข้อมูล และโภคภัณฑ์บางอย่างสามารถขนส่งของที่ต้องจัดส่งของท่านเข้าไป ออกจาก ผ่าน หรือข้ามผ่านประเทศใด ๆ ได้

 

6.2 ท่านรับประกันว่าท่านจะไม่มอบของที่ต้องจัดส่งให้กับเรา หากท่านหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับของที่ต้องจัดส่งมีรายชื่อระบุอยู่ในโครงการมาตรการการลงโทษของสหประชาชาติ (United Nations sanctions programmes) โครงการระดับภูมิภาคและระดับประเทศซึ่งดำเนินการตาม และ/หรือ สนับสนุนโครงการดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่มีรายชื่อในระเบียบมาตรการที่ประเทศต่าง ๆ กำหนดโดยอิสระ

 

6.3 ท่านตกลงจะบ่งชี้ของที่ต้องจัดส่งตามการควบคุมตามระเบียบการส่งออก และจัดหาข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้กับเราเพื่อปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้บังคับ

 

6.4 ท่านจะรับผิดชอบการดำเนินการให้ทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือการอนุญาตส่งออกและนำเข้าสำหรับของที่ต้องจัดส่ง ทำให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่กำหนดใด ๆ และรับรองว่าผู้รับของได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และประเทศใด ๆ ที่มีเขตอำนาจเหนือของดังกล่าว ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 

6.5 เราจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออก มาตรการลงโทษทางกฎหมาย (sanctions) มาตรการกีดกัน (restrictive measures) และมาตรการคว่ำบาตร (embargoes)

 

7. สิทธิในการตรวจสอบ

 

7.1 ท่านตกลงว่าเราหรือหน่วยงานรัฐ ตลอดจนศุลกากรและหน่วยงานรักษาความปลอดภัยอาจเปิดและตรวจสอบของที่ต้องจัดส่งของท่านได้ทุกเมื่อ

 

8. การคำนวณระยะเวลาการผ่านแดนและเส้นทางขนส่งของที่ต้องจัดส่ง

 

ระยะเวลาขนส่งจากที่อยู่หนึ่งไปอีกที่อยู่หนึ่ง (door to door delivery) ที่เราแจ้งไว้ในเอกสารตีพิมพ์นั้นไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ความล่าช้าที่เกิดขึ้นโดยศุลกากร ความล่าช้าอันเนื่องจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นที่จำเป็น หรือเหตุอื่นที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา ทั้งนี้ เส้นทางและวิธีการขนส่งของที่ต้องจัดส่งของท่านจะเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่ผู้เดียว

 

9. พิธีการศุลกากร

 

9.1 ท่านแต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนของท่านเพื่อประโยชน์ในการนำของที่ต้องจัดส่งเข้าและออกผ่านศุลกากรเท่านั้น หากเราจ้างช่วงงานใด ๆ ท่านรับรองว่าเราจะเป็นผู้รับของเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งตัวแทนออกของเพื่อดำเนินการนำของออกและนำของเข้าผ่านศุลกากร หากหน่วยงานศุลกากรใด ๆ ต้องการเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการยืนยันเอกสารขนสินค้าขาเข้า/เอกสารขนสินค้าขาออก หรือสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรของเรา ท่านจะต้องรับผิดชอบจัดหาเอกสารนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 

9.2 ท่านรับรองว่าถ้อยคำและข้อมูลทั้งปวงที่ท่านแจ้งเกี่ยวกับการส่งออกและการนำเข้าของที่ต้องจัดส่งเป็นความจริงและถูกต้อง ท่านรับทราบว่าในกรณีที่ท่านให้ถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงหรือเป็นเท็จเกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่ง หรือสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่ง ท่านจะมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีทางแพ่ง และ/หรือ อาญา ซึ่งมีบทลงโทษรวมไปถึง การริบและขายของที่ต้องจัดส่งของท่านในกรณีที่เราสมัครใจจะช่วยให้ท่านดำเนินพิธีการศุลกากรและพีธีการอื่นที่จำเป็นโดยเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการดำเนินการช่วยเหลือดังกล่าว ท่านตกลงชดใช้และปกป้องเราจากสิทธิเรียกร้องที่อาจดำเนินการเรียกร้องจากเรา ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านจัดหาให้กับเรา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เราจะก่อขึ้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และชำระค่าธรรมเนียมการจัดการที่เราอาจเรียกเก็บสำหรับการให้บริการที่แจ้งไว้ในเงื่อนไขนี้

 

9.3 อากรศุลกากร ภาษี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมี) เบี้ยปรับ ค่าเก็บรักษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เราก่อขึ้นอันเป็นผลจากการดำเนินการของศุลกากรหรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ หรือการไม่จัดหาเอกสารที่ถูกต้อง และ/หรือไม่ได้รับใบอนุญาตหรือการอนุญาตของท่าน และ/หรือ ผู้รับ จะเรียกเก็บจากท่านหรือผู้รับของที่ต้องจัดส่ง ในกรณีที่เราตัดสินใจเรียกเก็บเงินจากผู้รับ และผู้รับปฏิเสธไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ท่านตกลงจะชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เรา พร้อมกับค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ

 

9.4 เราจะใช้ความพยายามในการเร่งรัดพิธีการศุลกากรทั้งหมดสำหรับของที่ต้องจัดส่งของท่าน แต่จะไม่รับผิดสำหรับความล่าช้า การสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือหน่วยงานรัฐอื่น

 

10. ที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องและเลขที่ตู้ไปรษณีย์เช่า (P.O. Box)

 

10.1 หากเราไม่สามารถนำส่งของที่ต้องจัดส่งได้เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการหาที่อยู่ที่ถูกต้อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้อง และนำส่งหรือพยายามนำส่งของที่ต้องจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ถูกต้อง โดยอาจต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

10.2 เราจะไม่รับการนำส่งของไปยังเลขที่ตู้ไปรษณีย์เช่า เว้นแต่ในบางประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับของด้วย ในกรณีที่เราไม่สามารถนำส่งของที่ต้องจัดส่งได้ด้วยความพยายามครั้งแรก ท่านตกลงว่าเราสามารถส่งของที่ต้องจัดส่งให้กับผู้รับของทางไปรษณีย์ได้ และหลักฐานการจัดส่งทางไปรษณีย์ถือว่าเป็นหลักฐานการนำส่งที่เพียงพอ

 

11. การนำส่งของที่ต้องจัดส่งของท่าน

 

11.1 หากเราไม่สามารถดำเนินการนำส่งของที่ต้องจัดส่งได้ด้วยเหตุใดก็ตาม เราจะพยายามทิ้งคำบอกกล่าวไว้ ณ ที่อยู่ของผู้รับ โดยระบุว่าพยายามนำส่งของที่ต้องจัดส่งแล้วและแจ้งว่าของที่ต้องจัดส่งอยู่ที่ใด หากเราไม่สามารถนำส่งได้หลังจากพยายามนำส่งเป็นครั้งที่สอง หรือผู้รับปฏิเสธที่จะรับของที่นำส่ง เราจะพยายามติดต่อท่านและตกลงว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ท่านตกลงชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เราก่อขึ้นในการส่งต่อ จำหน่าย หรือส่งคืนของที่ต้องจัดส่ง และค่าธรรมเนียม (หากมี) ในการพยายามนำส่งเป็นครั้งที่สามขึ้นไป และการดำเนินการที่เหมาะสมขั้นต่อไปตามที่ตกลงกัน หากเราไม่ได้รับคำสั่งจากท่านหรือผู้รับภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากเราพยายามนำส่งของที่ต้องจัดส่งแล้วเป็นครั้งที่สอง ท่านตกลงว่าเราอาจทำลายหรือขายสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งได้โดยไม่ต้องรับผิดต่อท่าน

 

คำสั่งนำส่งพิเศษ

 

11.2 ท่านหรือผู้รับของที่ต้องจัดส่งอาจมีคำสั่งพิเศษแก่เรา ให้นำส่งของที่ต้องจัดส่งไปยังสถานที่/บุคคลอื่น (ตัวอย่างเช่น เพื่อนบ้าน และ/หรือ ที่อยู่ใกล้เคียง) หรือผู้รับอาจระบุความประสงค์ในการรับของที่ต้องจัดส่งจากสถานที่ที่เรายินยอม ข้อกำหนดต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับหากท่านมีคำขอและเราตกลงที่จะดำเนินการบริการตามคำสั่งนำส่งพิเศษนี้

11.2.1 การที่เราจัดหาใบส่งของซึ่งระบุชื่อบุคคลอื่นและ/หรือสถานที่นำส่งอื่น ให้ถือเป็นหลักฐานการนำส่งของที่ต้องจัดส่ง

 

11.2.2 เราจะไม่รับผิดสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายแต่อย่างใดก็ตามอันเป็นผลจากการดำเนินการตามคำสั่งนำส่งพิเศษของท่าน

 

11.2.3 ท่านจะต้องชดใช้และปกป้องเราจากสิทธิเรียกร้อง ค่าดำเนินการ ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งปวง (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายตามสมควร) ที่เกิดจากเหตุการณ์สูญหายหรือความเสียหายต่อของที่ต้องจัดส่ง อันเป็นผลจากการให้บริการตามคำสั่งนำส่งพิเศษนี้ เรายังสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากท่านสำหรับการให้บริการตามคำสั่งนำส่งพิเศษด้วย

 

12. ภาระผูกพันของท่าน

 

ท่านรับรองและรับประกันต่อเราว่า

12.1 ท่านได้บรรยายถึงสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่ง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง น้ำหนักและจำนวนของสิ่งดังกล่าว) ไว้ตามสมควรแล้วในใบตราส่งของเรา ได้ติดป้ายไว้อย่างถูกต้อง และได้ติดป้ายไว้อย่างหนาแน่นในตำแหน่งที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนบนพื้นผิวด้านนอกของของที่ต้องจัดส่ง

 

12.2 ท่านได้ระบุรายละเอียดในการติดต่อผู้รับของไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และอ่านออกชัดเจนในใบตราส่งของเราและป้ายที่อยู่ที่ท่านติดไว้อย่างหนาแน่นในตำแหน่งที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนบนพื้นผิวด้านนอกของของที่ต้องจัดส่ง

 

12.3 ท่านได้จัดเตรียมและบรรจุสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งอย่างปลอดภัยและระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามปกติในการขนส่ง หรือการดำเนินการบริการอื่นของเรา รวมถึงกระบวนการคัดแยก และ/หรือ จัดการที่เกี่ยวข้อง

12.4 ท่านได้สำแดงน้ำหนักที่ถูกต้องของของที่ต้องจัดส่งแล้ว และท่านจะจัดหาอุปกรณ์พิเศษใดที่เราอาจต้องการในการนำของที่ต้องจัดส่งขึ้นหรือลงจากยานพาหนะของเรา

 

12.5 ท่านได้ติดป้ายแสดงของมีน้ำหนักมากไว้อย่างหนาแน่นในตำแหน่งที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนบนพื้นผิวด้านนอกของของที่ต้องจัดส่ง สำหรับของใด ๆ ที่มีน้ำหนัก 30 กิโลกรัมขึ้นไป

 

12.6 สิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งไม่ต้องเป็นการต้องห้ามโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ข้อกำหนดว่าด้วยการรับขนของอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG) หรือข้อตกลงแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการรับขนของอันตรายทางบกระหว่างประเทศ (ADR) และไม่เป็นของต้องห้าม อีกทั้งท่านและผู้รับของไม่ใช่บุคคลหรือองค์กรที่เราหรือท่านอาจไม่สามารถทำการค้าได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

12.7 เมื่อท่านได้ขอให้เราเรียกเก็บเงินจากผู้รับหรือบุคคลภายนอก และผู้รับหรือบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ชำระเงินให้เรา ท่านจะชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ของเรา พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มจำนวนทันทีภายใน 7 วันนับจากวันที่เราส่งใบแจ้งหนี้ให้ท่าน

12.8 ท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง

 

12.9 ท่านได้บรรจุใบแจ้งหนี้ทางการค้าที่เกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่งไว้ในของที่ต้องจัดส่งแล้ว (ระบุที่อยู่สำหรับ “เรียกเก็บเงิน” ที่ถูกต้อง พร้อมเลขทะเบียนผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้องและชัดเจน และรหัสศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ 6 หลัก (“เอชเอส”))

 

12.10 ท่านได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรทุกประการแล้วในการปฏิบัติตามอนุสัญญา ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายรวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลเข้ารหัสลับหากสามารถกระทำได้ เพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือการนำส่งของที่ต้องจัดส่งผิด

12.11 มูลค่าของของที่ต้องจัดส่งไม่เกินกว่า 25,000 ยูโร

 

ท่านตกลงชดใช้และปกป้องเราจากความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเรา หรือค่าดำเนินการ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เราก่อขึ้นกับท่านหรือบุคคลอื่นใด จากการที่ท่านผิดคำรับประกันและคำรับรองนี้ แม้ว่าเราจะรับของที่ต้องจัดส่งที่ขัดกับหน้าที่ภาระผูกพันของท่านโดยไม่เจตนาก็ตาม

13. ขอบเขตความรับผิดของเรา

 

ความรับผิดสำหรับบริการขนส่ง

 

13.1 ภายใต้ข้อ 14 ข้างล่างนี้ เราจำกัดความรับผิดของเราสำหรับการสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้าของของที่ต้องจัดส่งของท่าน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของของที่ต้องจัดส่งที่เกิดจากการรับขน ดังต่อไปนี้

 

13.1.1 หากการรับขนของที่ต้องจัดส่งของท่านเป็นการขนส่งทางอากาศเพียงอย่างเดียวหรือเพียงบางส่วน และมีปลายทางท้ายสุดหรือจุดหยุดพักในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศต้นทาง ให้ใช้บังคับอนุสัญญากรุงวอร์ซอ ค.ศ. 1929 (The Warsaw Convention (1929)) หรืออนุสัญญากรุงวอร์ซอตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารเฮก ค.ศ. 1955 (The Warsaw Convention as amended by the Hague Protocol (1955)) และ/หรือ พิธีสารมอนทรีออลฉบับที่ 4 ค.ศ. 1975 (Montreal Protocol No. 4 (1975)) หรืออนุสัญญามอนทรีออล ค.ศ. 1999 (The Montreal Convention (1999)) แล้วแต่ว่าอนุสัญญาฉบับใดจะใช้บังคับ สนธิสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวบังคับใช้และจำกัดความรับผิดสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นกับของที่ต้องจัดส่งของท่านไว้ที่สิทธิพิเศษถอนเงิน 19 หน่วยต่อกิโลกรัม (special drawing rights per kilo)

 

13.1.2 หากเราขนส่งของที่ต้องจัดส่งของท่านทางบกภายใน ไปยัง หรือจากประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสัญญารับขนของทางบกระหว่างประเทศ ค.ศ. 1956 (the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road 1956 : CMR) ความรับผิดของเราสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นกับของที่ต้องจัดส่งของท่านจะอยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญาว่าด้วยสัญญารับขนของทางบกระหว่างประเทศ ค.ศ. 1956 โดยจำกัดไว้ที่สิทธิพิเศษถอนเงิน 8.33 หน่วยต่อกิโลกรัม (special drawing rights per kilo) ทั้งนี้ หากท่านสามารถแสดงให้เราเห็นว่าท่านได้รับความสูญเสียจากกรณีของความล่าช้า ความรับผิดของเราจะจำกัดเพียงแค่การคืนเงินที่ท่านชำระให้กับเราเป็นค่าการรับขนของที่ต้องจัดส่งหรือเฉพาะส่วนของของที่ต้องจัดส่งที่มีความล่าช้า

13.1.3 หากเราขนส่งของที่ต้องจัดส่งของท่านทางบกภายในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสัญญารับขนของทางบกระหว่างประเทศ ค.ศ. 1956 หรือระหว่างสองประเทศที่ไม่ใช่ประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสัญญารับขนของทางบกระหว่างประเทศ ค.ศ. 1956 ความรับผิดสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายต่อของที่ต้องจัดส่งของท่านจะถือว่าอยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญาว่าด้วยสัญญารับขนของทางบกระหว่างประเทศ ค.ศ. 1956 โดยจำกัดไว้ที่สิทธิพิเศษถอนเงิน 8.33 หน่วยต่อกิโลกรัม (special drawing rights per kilo) ทั้งนี้ หากท่านสามารถแสดงให้เราเห็นว่าท่านได้รับความสูญเสียจากกรณีของความล่าช้า ความรับผิดของเราจะจำกัดเพียงแค่การคืนเงินที่ท่านชำระให้กับเราเป็นค่าการรับขนของที่ต้องจัดส่งหรือเฉพาะส่วนของของที่ต้องจัดส่งที่มีความล่าช้า

 

13.1.4 หากข้อ 13.1.1 ถึง 13.1.3 ข้างต้นไม่นำมาใช้บังคับ และเรามีความรับผิดต่อท่านด้วยเหตุใดก็ตามสำหรับบริการขนส่งที่เราดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การผิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อ การกระทำโดยจงใจ หรือการผิดนัด ความรับผิดของเราต่อท่านสำหรับการสูญหาย ความเสียหาย การนำส่งผิด หรือการไม่นำส่งของที่ต้องจัดส่งของท่านหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบ จะจำกัดอยู่ที่มูลค่าตลาดของของที่ต้องจัดส่ง ณ เวลาที่รับขน หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมของที่ต้องจัดส่ง หรือส่วนที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่ว่ามูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยในแต่ละกรณีจะจำกัดความรับผิดไม่เกิน 17 ยูโรต่อกิโลกรัม และสูงสุดไม่เกิน 10,000 ยูโรต่อของที่ต้องจัดส่ง ทั้งนี้ หากท่านสามารถแสดงให้เราเห็นว่าท่านได้รับความสูญเสียจากกรณีของความล่าช้า ความรับผิดของเราจะจำกัดเพียงแค่การคืนเงินที่ท่านชำระให้กับเราเป็นค่าการรับขนของที่ต้องจัดส่งหรือเฉพาะส่วนของของที่ต้องจัดส่งที่มีความล่าช้า

 

ความรับผิดสำหรับบริการอื่น

13.2 ภายใต้ข้อ 14 หากเรามีความรับผิดที่เกี่ยวกับบริการอื่นไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การผิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อ การกระทำโดยจงใจ หรือการผิดนัด ความรับผิดของเราต่อท่านจะจำกัดไว้ที่ 10,000 ยูโรต่อเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เกิดจากเหตุแห่งความเสียหายเดียวกัน หรือในกรณีที่การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับของที่ต้องจัดส่ง ความรับผิดจะจำกัดอยู่ที่มูลค่าตลาดของของที่ต้องจัดส่ง ณ เวลาที่รับขน หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมของที่ต้องจัดส่ง หรือส่วนที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่ว่ามูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยในแต่ละกรณีจะจำกัดความรับผิดไม่เกิน 3.40 ยูโรต่อกิโลกรัม และสูงสุดไม่เกิน 10,000 ยูโรต่อเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เกี่ยวโยงกัน

14. การยกเว้นความผิด

 

14.1 เราจะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียทางการตลาด การเสียชื่อเสียง การสูญเสียลูกค้า การเสียประโยชน์การใช้ หรือการสูญเสียโอกาส แม้ว่าเราจะได้รับทราบว่าการสูญเสียหรือค่าเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้น หรือรับผิดสำหรับการสูญเสียหรือค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายพิเศษหรือต่อเนื่อง หรือความเสียหาย ซึ่งเกิดจากเหตุซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การผิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อ การกระทำโดยจงใจ หรือการผิดนัด

 

14.2 เราจะไม่รับผิดหากเราไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อท่านเพราะ

14.2.1 พฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง)

ซึ่งหมายรวมถึง แผ่นดินไหว พายุไซโคลน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เชื้อโรค หมอก หิมะ หรือน้ำค้างแข็ง

 เหตุสุดวิสัย ซึ่งหมายรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สงคราม อุบัติเหตุ การกระทำการก่อการร้าย การนัดหยุดงาน การคว่ำบาตร ภยันตรายทางอากาศ เหตุพิพาทในท้องที่ หรือการก่อความไม่สงบของประชาชน

เหตุขัดข้องของระบบเครือข่ายการขนส่งทางอากาศหรือทางบกในประเทศหรือท้องที่ และปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับรูปแบบการขนส่งหรือเครื่องจักร

ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็นหรือการเสื่อมสภาพในตัวเองของสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่ง

 การกระทำทางอาญาโดยบุคคลภายนอก เช่น การลักทรัพย์และการวางเพลิง

14.2.2 การกระทำหรือละเว้นการกระทำของท่าน หรือของบุคคลภายนอก เช่น

 

 การผิดหน้าที่ของท่าน (หรือของบุคคลอื่นใดที่อ้างว่ามีส่วนได้เสียในของที่ต้องจัดส่งซึ่งทำให้ท่านผิดหน้าที่) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยเฉพาะคำรับประกันที่ระบุในข้อ 12

การกระทำหรือละเว้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สายการบิน เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

14.2.3 สิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งประกอบด้วยวัตถุใดซึ่งเป็นของต้องห้าม แม้ว่าเราจะได้รับของที่ต้องจัดส่งนั้นมาแล้วโดยสำคัญผิด

 

14.2.4 การที่เราปฏิเสธไม่ชำระเงินผิดกฎหมายใด ๆ ในนามของท่าน

14.3 เราไม่ใช่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะและไม่รับผิดต่อท่านอย่างผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ

 

15. สินค้าที่รับประกันระยะเวลาจัดส่ง

 

หากเราไม่นำส่งสินค้าที่รับประกันระยะเวลาจัดส่ง (ที่เราอาจเสนอและที่ท่านอาจมีคำสั่ง) ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และการไม่นำส่งของเราไม่ได้เกิดจากเหตุใด ๆ ที่ระบุในข้อ 14.2 และหากท่านแจ้งให้เราทราบถึงการใช้สิทธิเรียกร้องของท่านตามข้อ 19 เราจะเรียกเก็บค่าบริการนำส่งที่ดำเนินการตามจริงจากท่าน (เช่น ก่อนเที่ยง) แทนที่จะเรียกเก็บในราคาที่เราเสนอสำหรับบริการที่ท่านขอ (เช่น ก่อน 9 นาฬิกา) ในประเภทสินค้าเดียวกันตามบริการที่ท่านสั่ง

16. ของมีค่า

 

ของมีค่า เช่น หินมีค่า โลหะมีค่า อัญมณี เงินตรา ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มป้องกัน แก้วหรือเครื่องถ้วยกระเบื้อง งานศิลปะ วัตถุโบราณ และเอกสารสำคัญซึ่งรวมถึงหนังสือเดินทาง เอกสารการประมูล ใบหุ้นและใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นนั้น ไม่ควรส่งด้วยระบบเครือข่ายนำส่งของเรา เนื่องจากระบบดังกล่าวใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ในการลำเลียงและคัดแยกอัตโนมัติ ทั้งยังขนถ่ายของขึ้นหรือลงจากยานพาหนะหลายขั้นตอน ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญหาย และ/หรือ ความเสียหาย อย่างไรก็ดี หากท่านส่งหรือจัดให้เราส่งของดังกล่าวผ่านเครือข่ายการนำส่งของเรา ท่านจะต้องตกลงรับความเสี่ยงเอง

17. ความรับผิดที่เพิ่มขึ้น

 

17.1 เมื่อท่านชำระค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ ท่านอาจสำแดงมูลค่าของของที่ต้องจัดส่ง (ซึ่งไม่ใช่เอกสาร) ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 13 แต่สูงสุดไม่เกิน 25,000 ยูโรต่อของที่ต้องจัดส่งในใบตราส่ง (“ความรับผิดที่เพิ่มขึ้น”) ท่านสามารถสำแดงโดยทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้อง และชำระค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ท่านอาจเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายซึ่งพิสูจน์ได้ที่เกิดกับของที่ต้องจัดส่งในจำนวนรวมที่ไม่เกินมูลค่าที่สำแดงไว้ข้างต้น ความรับผิดที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ครอบคลุมหินมีค่า โลหะมีค่า คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป จอพลาสมาและแอลซีดี อัญมณี เงินตรา แก้ว เครื่องถ้วยกระเบื้อง งานศิลปะ วัตถุโบราณ เอกสาร (นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการคืนสภาพตามที่กำหนดในข้อ 17.2) หรือแผ่นฟิล์ม เทป แผ่นดิสก์ แผ่นเก็บความจำ หรือของอย่างอื่นที่บรรจุข้อมูลหรือภาพ ซึ่งหากท่านส่งของประเภทดังกล่าว เราแนะนำให้ท่านทำประกันภัยด้วยตนเอง

 

17.2 ท่านอาจเลือกความรับผิดที่เพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำใหม่ สร้างใหม่ ออกใหม่ หรือพิมพ์ใหม่ (รวมถึงค่าวัสดุ (เช่น กระดาษ) และค่าแรงตามสมควร) สำหรับของที่ต้องจัดส่งซึ่งเป็นเอกสาร โดยทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องในใบตราส่งและชำระค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ท่านอาจเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายซึ่งพิสูจน์ได้ที่เกิดกับของที่ต้องจัดส่งซึ่งเป็นเอกสารของท่านในจำนวนสูงสุดไม่เกิน 500 ยูโรต่อของที่ต้องจัดส่ง ความรับผิดที่เพิ่มขึ้นนี้ครอบคลุมเฉพาะเอกสารที่ระบุในเว็บไซต์ของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือสาขาของที่ตกลงรับขนของที่ต้องจัดส่งของท่าน

17.3 ตัวเลือกของความรับผิดที่เพิ่มขึ้นที่ระบุในข้อ 17 (ก) ไม่มีการให้ค่าชดเชยสำหรับการสูญหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (ดูข้อ 13.1) หรือความล่าช้าในการรับขน หรือกรณีที่การสูญหายเกิดจากการที่ท่านผิดภาระผูกพันของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (ข) ไม่ใช้กับบริการที่ไม่ใช่การรับขน และ (ค) ใช้ไม่ได้ในบางประเทศ หากต้องการรายชื่อประเทศใดดังกล่าว และ/หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของความรับผิดที่เพิ่มขึ้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราหรือดูที่เว็บไซต์ของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือสาขาของเราที่ตกลงรับขนของที่ต้องจัดส่งของท่าน

18. การใช้สิทธิเรียกร้องของบุคคลภายนอก

 

ท่านตกลงกับเราว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดซึ่งมีส่วนได้เสียในของที่ต้องจัดส่ง ดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องเรา แม้ว่าเราอาจประมาทเลินเล่อหรือผิดนัด และหากมีการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องเกิดขึ้น ท่านจะชดใช้ผลของการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องนั้นให้กับเรา รวมทั้งค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เราก่อขึ้นเพื่อต่อสู้ป้องกันการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องดังกล่าว

 

19. ขั้นตอนการเรียกร้อง

 

หากท่านประสงค์ที่จะเรียกร้องเกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่งซึ่งสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า หรือเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใด ท่านต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนต่อไปนี้ มิเช่นนั้น เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเรียกร้องของท่าน

 

19.1 ท่านต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้า ภายใน 21 วัน (ก) หลังจากนำส่งของที่ต้องจัดส่ง (ข) นับจากวันที่ควรนำส่งของที่ต้องจัดส่ง หรือ (ค) นับจากวันที่ท่านควรทราบถึงการสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้าตามสมควร ในกรณีการเรียกร้องเกี่ยวข้องกับบริการอื่น

19.2 ท่านต้องจัดทำเอกสารการเรียกร้องของท่าน โดยส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับของที่ต้องจัดส่ง และ/หรือ การสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นให้เรา ภายใน 21 วันนับจากวันที่ท่านแจ้งเราถึงการเรียกร้องของท่าน

19.3 เราไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการกับการเรียกร้องใด ๆ จนกว่าจะมีการชำระค่าดำเนินการของเรา และท่านไม่มีสิทธิหักจำนวนเงินที่เรียกร้องจากค่าดำเนินการของเรา

19.4 เราจะถือว่าของที่ต้องจัดส่งได้นำส่งในสภาพที่ดี เว้นแต่ผู้รับได้ระบุความเสียหายใด ๆ ในบันทึกการนำส่งของเรา เมื่อผู้รับได้รับของที่ต้องจัดส่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เราพิจารณาการเรียกร้องสำหรับความเสียหาย ท่านจะต้องจัดเตรียมสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งและบรรจุภัณฑ์เดิมให้เราตรวจสอบ

 

19.5 เว้นแต่อนุสัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นประการอื่นใด สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของท่านจากเราจะระงับสิ้นไป เว้นแต่จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมภายใน 1 ปีนับจากวันที่นำส่งของที่ต้องจัดส่ง หรือนับจากวันที่การรับขนสิ้นสุดลง หรือหากการเรียกร้องเกี่ยวข้องกับบริการอื่น ต้องดำเนินภายใน 1 ปีนับจากวันที่ท่านควรจะได้ทราบถึงการสูญหาย ความเสียหาย หรือความล่าช้าตามสมควร

 

19.6 ในกรณีที่เรายอมรับการเรียกร้องของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ท่านรับประกันต่อเราว่า ผู้รับประกันภัยของท่านหรือบุคคลภายนอกอื่นใดซึ่งมีส่วนได้เสียในของที่ต้องจัดส่ง จะต้องสละสิทธิ วิธีการเยียวยาแก้ไข หรือการบรรเทาที่บุคคลดังกล่าวอาจมีสิทธิโดยการรับช่วงสิทธิหรือโดยประการอื่น

19.7 ของที่ต้องจัดส่งจะไม่ถือว่าสูญหายจนกว่าจะล่วงพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ท่านแจ้งให้เราทราบถึงการไม่นำส่งของ ทั้งนี้ เราอาจตกลงร่นระยะเวลานี้กับท่านโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร

20. อัตราค่าขนส่งและการชำระเงิน

 

20.1 ท่านตกลงชำระค่าธรรมเนียมของเรา (รวมถึงเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้อง) สำหรับการรับขนของที่ต้องจัดส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งตามที่ระบุในใบตราส่งหรือสัญญารับขนของ หรือสำหรับการดำเนินการบริการอื่นของเรา และภาษีมูลค่าเพิ่มใด ๆ ภายใน 1 วันนับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ของเรา โดยปราศจากการหัก ณ ที่จ่าย หัก หรือโต้แย้ง หรือหักกลบลบหนี้

 

20.2 ท่านสละสิทธิทั้งปวงในการโต้แย้งใบแจ้งหนี้ของเรา หากท่านไม่โต้แย้งใบแจ้งหนี้ของเราเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้

 

20.3 ค่าธรรมเนียมของเราคำนวณตามอัตราที่ใช้กับของที่ต้องจัดส่งของท่านตามที่ระบุในใบแสดงอัตราค่าขนส่งปัจจุบันของเรา ท่านสามารถขอรับใบแสดงค่าขนส่งปัจจุบันได้จากสำนักงานของเราในประเทศที่มีการออกใบแจ้งหนี้สำหรับของที่ต้องจัดส่ง

 

20.4 เราคิดค่าธรรมเนียมการขนส่งตามน้ำหนักจริงของของที่ต้องจัดส่ง หรือตามน้ำหนักเชิงปริมาตรของของที่ต้องจัดส่งแล้วแต่ว่าน้ำหนักใดจะมากกว่า และน้ำหนักเชิงปริมาตรคำนวณจากตารางแปลงปริมาตรที่ระบุในใบแสดงอัตราค่าขนส่งของเรา ทั้งนี้ เราอาจตรวจสอบน้ำหนัก และ/หรือ ปริมาตร และ/หรือ จำนวนชิ้นของสิ่งของที่อยู่ในของที่ต้องจัดส่งของท่าน และหากเราพบว่าน้ำหนัก และ/หรือ ปริมาตร และ/หรือ จำนวนชิ้นของสิ่งของที่ท่านสำแดงไว้ไม่สอดคล้องกัน ท่านตกลงว่าอาจให้ใช้น้ำหนัก และ/หรือ ปริมาตร และ/หรือ จำนวนชิ้นของสิ่งของที่เรากำหนดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณของเรา

20.5 โดยทั่วไปแล้ว ผู้รับจะต้องชำระบรรดาอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า และค่าธรรมเนียมอื่นทั้งปวงที่เรียกเก็บจากของที่ต้องจัดส่งในประเทศปลายทางให้กับเราเมื่อนำส่งของดังกล่าว หากผู้รับปฏิเสธการชำระดังกล่าว ท่านตกลงชำระเงินจำนวนดังกล่าวเต็มจำนวนให้แก่เราภายใน 7 วันนับจากวันที่เราแจ้งให้ท่านทราบว่าผู้รับยังไม่ชำระเงิน

20.6 ท่านตกลงว่าเราอาจคิดดอกเบี้ยสำหรับใบแจ้งหนี้ทุกฉบับที่ไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 7 วันนับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ในอัตราร้อยละ 6 เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) จนกว่าจะชำระเงินเต็มจำนวนโดยสมบูรณ์ตามใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงชำระค่าเรียกเก็บหนี้ที่เหมาะสมตามสมควร สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีการชำระเงินภายใน 7 วันนับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้

20.7 อัตราค่านำส่งของถึงมือผู้รับ (door to door delivery) ที่ปรากฏอยู่ในใบแสดงอัตราค่าขนส่งปัจจุบันของเรา รวมถึงการดำเนินการตามพิธีศุลกากรทั่วไป เราสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าดำเนินการเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินการตรวจผ่านพิธีการศุลกากรนานกว่าปกติเพื่อให้สามารถนำส่งของที่ต้องจัดส่งของท่านให้กับผู้รับได้ ดังนั้น จึงอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบางประเทศที่มีพิธีการศุลกากรที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีเกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่งต่อไปนี้

20.7.1 การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าเกี่ยวข้องกับสินค้ามากกว่าสามประเภท

 

20.7.2 การอารักขาศุลกากร (customs bonds) หรือความจำเป็นในการนำส่งของภายใต้อารักขาศุลกากร

20.7.3 สิ่งอำนวยความสะดวกในการนำเข้าชั่วคราว

20.7.4 การตรวจผ่านที่มีหน่วยงานของรัฐซึ่งนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในบางประเทศ เราอาจทดรองชำระค่าอากรขาเข้า ภาษี ค่าปรับ หรือวางเงินค้ำประกันในนามของผู้นำเข้า ทั้งนี้ หากมีการให้บริการเพิ่มเติมดังกล่าว จะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการในท้องถิ่นจากผู้รับ และท่านจะรับผิดในการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากผู้รับไม่ชำระให้เรา

 

20.8 ท่านอาจมีคำสั่งพิเศษเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน หรือตกลงกับผู้รับของที่ต้องจัดส่งหรือกับบุคคลภายนอกว่าให้บุคคลดังกล่าวชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ อากร ภาษี ค่าปรับ เงินค้ำประกัน เงินประเมิน ค่าใช้จ่าย เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่เรียกเก็บหรือที่เราก่อขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับของที่ต้องให้จัดส่ง หากผู้รับหรือบุคคลภายนอกปฏิเสธที่จะชำระค่าธรรมเนียมการรับขนหรือชำระคืนเงินข้างต้นให้เรา ท่านตกลงชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่เราแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธการชำระเงินนั้น

 

20.9 ใบแจ้งหนี้ของเราไม่รวมถึงสำเนาเอกสารพิสูจน์การนำส่ง (Proof of Delivery: POD) ซึ่งท่านตกลงว่าอาจได้รับหรือมีการจัดหาให้ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลหรืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมอื่นใด

 

20.10 วิธีมาตรฐานในการนำส่งใบแจ้งหนี้ของเราจะเป็นการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ตราบที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ หากท่านร้องขอหรือเมื่อเราจำเป็นต้องใช้ใบแจ้งหนี้ที่เป็นเอกสาร เราสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าดำเนินการจากท่านสำหรับการให้บริการนี้

 

20.11 ท่านต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ของเราเป็นสกุลเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หรือสกุลเงินท้องถิ่นตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เรากำหนด

20.12 เรามีสิทธิยึดหน่วงทั่วไปซึ่งของที่ต้องจัดส่งทั้งปวงของท่านไว้ในความครอบครองของเราเมื่อใดก็ได้ ซึ่งจะให้สิทธิเราขายของสิ่งที่บรรจุอยู่ในที่ต้องจัดส่ง และนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระเงินที่ท่านอาจค้างชำระกับเรา

20.13 ท่านจะต้องรับผิดในการชำระอากร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งปวง รวมถึงค่าอากรแสตมป์ตามที่ใช้บังคับกับการรับขนและบริการอื่น รวมทั้งเอกสารทั้งหมดและใบตราส่ง

 

21. การชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับพนักงาน

 

21.1 ท่านตกลงชดใช้และปกป้องเราจากค่าดำเนินการ สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด และการทวงถามทั้งปวงในลักษณะใดก็ตามที่เกิดจากการเลือกจ้างงานอีกครั้งหลังยกเลิกตำแหน่งงานหรือการโอนดังต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 

2.1.1 พนักงานของเราที่ได้รับมอบหมายหรือถูกกำหนดให้ให้บริการของเราแก่ท่านแต่ผู้เดียว หรือ

2.1.2 พนักงานหรืออดีตพนักงานของท่าน หรือ

2.1.3 ผู้จัดจำหน่ายหรืออดีตผู้จัดจำหน่ายของท่าน หรือ

2.1.4 บุคคลภายนอกใด ๆ

ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเราและท่านไม่ว่าในทางใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความรับผิดที่เกิดขึ้นตามคำสั่งเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับของประชาคมยุโรป (European Community Acquired Rights Directive) (77/187/EEC) ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง 2001/23/EC) หรือกฎหมายที่ใช้ในแต่ละประเทศซึ่งบังคับตามคำสั่งดังกล่าว หรือตามกฎหมายการจ้างงานที่ใช้บังคับ

22. กฎหมายและเขตอำนาจ

 

22.1 ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดถูกถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ กรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นของสัญญานี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

 

22.2 เว้นแต่ว่าอนุสัญญาที่ใช้บังคับใด ๆ จะระบุไว้ ข้อพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ภายใต้บังคับของกฎหมาย และศาลของประเทศอันเป็นที่ตั้งของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือสาขาของเราที่รับของที่ต้องจัดส่งของท่านเพื่อการรับขนหรือให้บริการอื่น ๆ

 

23. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้ารับสินค้า

 

23.1 เวลาเข้ารับสินค้าของเรา

 

23.1.1 ท่านต้องแจ้งให้เราหรือตัวแทนของเราทราบรายละเอียดอย่างครบถ้วนในช่วงเวลา 8.30 น. ถึง 11.30 น. ก่อนเข้ารับสินค้าในช่วงเวลา 1.00 น. ถึง 5.30 น. ในวันเดียวกันหากเปิดทำการ

 

23.1.2 ท่านต้องแจ้งให้เราหรือตัวแทนของเราทราบรายละเอียดอย่างครบถ้วนในช่วงเวลา 4.00 น. ถึง 5.30 น. ก่อนเข้ารับสินค้าในช่วงเวลา 8.30 น. ถึง 5.30 น. ในวันทำการถัดไป

 

23.1.3 เราไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนให้กับท่านในการเข้ารับสินค้าได้ ทางเราจะทำการแจ้งเวลาโดยประมาณไว้ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ทางช่องทางต่างๆ หรือ การติดต่อไปของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ

 

23.2 สินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ไม่ได้แจ้งว่ามีอยู่

               

23.2.1 นิยาม

 

23.2.1.1 สินค้าที่ไม่ได้แจ้งว่ามีอยู่ คือ สินค้าที่ทางเราไม่ได้รับแจ้งว่าท่านมีความประสงค์ให้เราให้บริการขนส่งด้วย ในระยะเวลาตามข้อ (23.1)

 

23.2.1.2 สินค้าต้องห้าม คือ วัตถุต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 17 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) หรือระเบียบภายในประเทศหรือระหว่างประเทศอื่นซึ่งบังคับควบคุมการรักษาความปลอดภัยทางการบิน

 

23.2.1.3 สินค้าที่ทางเราไม่รับบริการส่งได้แก่

1.อาหารสด อาหารที่มีน้ำประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ​

2.สารเคมีทุกชนิด

3.สัตว์ ที่มีชีวิตต่างๆ รวมถึงปลาและนก

4.ทองคำ แท่งหรือเงินแท่ง

5.ภาษีอากรแสตมป์ ต่างๆ

6.เงินสดและสิ่งต่างๆ ที่สามารถทดแทนเงินสดได้ เช่น เช็ค ธนบัตร หรือตราสารหนี้

7.อาวุธปืนที่ประกอบเป็นชิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกระสุน และอาวุธทุกชนิด

8.ชิ้นส่วนมนุษย์ รวมถึงเถ้าอัฐิ

9.สินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์ สินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

10.ยา และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย

23.2.1.3 สินค้ายกเลิกส่ง คือ สินค้าที่ท่านยกเลิกไม่รับบริการขนส่งจากเราแล้ว

 

23.2.2 ท่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ายกเลิกส่ง, สินค้าต้องห้าม, สินค้าที่เราไม่รับบริการส่ง และสินค้าที่ไม่ได้แจ้งว่ามีอยู่ให้แก่ท่าน ที่ ด้วยทางเราสำคัญผิด, ท่านจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ มอบให้แก่เราเมื่อเข้าไปรับสินค้า

 

23.2.3 หากเราไม่สามารถนำส่งสินค้าดังกล่าวตามข้อ(23.2.2)คืนแก่ท่าน ด้วยท่านไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพื่อนำส่งกลับ ภายใน 7 วัน ทางเราสามารถใช้ดุลพินิจดำเนินการอย่างไรก็ได้กับสินค้าของท่าน

bottom of page