top of page

Our Policy

1. นิยามศัพท์

คำนิยามต่อไปนี้ใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างล่างนี้ ซึ่งใช้บังคับสัญญาการรับขนและบริการอื่นระหว่างท่านและเรา

 “เรา” “ของเรา” และ อีซี่เอ็กส์เพรส หมายถึง  เครื่องหมายการค้าอีซี่เอ็กส์เพรส และบริษัทไพลอต โลจิสติคส์ จำกัด และพนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้างอิสระของไพลอต โลจิสติคส์

“ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง ผู้ส่ง หรือ ผู้ส่งของ

“การรับขน” หมายถึงและหมายรวมถึง การดำเนินงานและบริการทั้งหมดที่เราดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งของที่ต้องจัดส่ง

“บริการอื่น” หมายถึง บริการทั้งหมดที่มิใช่บริการรับขนของที่ต้องจัดส่งที่เราดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการเก็บรักษา คัดแยก ประกอบ รวม บรรจุ บริการเพิ่มมูลค่าและจัดการการขนส่งของที่ต้องจัดส่ง

“ของที่ต้องจัดส่ง” หมายถึง ของหรือเอกสารในลักษณะใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นของที่ขนส่งในปริมาณมาก หรือส่งในชุดเดียวหรือหลายชุด) ซึ่งเราได้รับไว้เพื่อรับขนจากที่อยู่หนึ่งไปยังอีกที่อยู่หนึ่ง หรือซึ่งเราได้รับไว้เพื่อให้บริการอื่น ไม่ว่าตามใบตราส่งของเราหรือไม่

“ของต้องห้าม” หมายถึง ของหรือวัตถุใด ๆ ซึ่งต้องห้ามขนส่งตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของประเทศใด ๆ ที่ต้องจัดส่งของที่ต้องจัดส่งเข้าไป หรือรับขนของที่ต้องจัดส่งผ่านประเทศดังกล่าว

 

2. คู่สัญญาของท่าน

สัญญาการรับขนและบริการอื่นของท่านนั้นทำขึ้นกับบริษัท ไพลอต โลจิสติคส์ จำกัด หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของบริษัท ไพลอต โลจิสติคส์ จำกัด ที่รับสินค้าที่ต้องส่งจากท่าน เพื่อการขนและดำเนินการบริการอื่นแล้วแต่กรณี ท่านตกลงว่าเราอาจจ้างช่วงสัญญารับขนหรือให้บริการอื่นทั้งหมดหรือบางส่วน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เรากำหนด

3. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

เมื่อส่งของที่ต้องจัดส่งให้กับเรา เราถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราที่ระบุอยู่ในใบตราส่ง และ/หรือ สัญญารับขน และ/หรือ สัญญาการให้บริการอื่น ในนามของตัวท่านเอง และ/หรือ บุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียในของที่ต้องจัดส่งหรือการดำเนินการบริการอื่น โดยไม่คำนึงว่าท่านจะได้ลงนามในหน้าใบตราส่งของเราหรือไม่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรายังครอบคลุมและมีผลถึงบุคคลใดที่เราใช้หรือจ้างช่วงให้เก็บรวบรวม ขนส่ง นำส่งของที่ต้องจัดส่งของท่าน หรือให้บริการอื่น รวมทั้งพนักงาน กรรมการ และตัวแทนของเรา ทั้งนี้ เฉพาะพนักงานผู้มีอำนาจของเราเท่านั้นที่สามารถตกลงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ท่านส่งมอบของที่ต้องจัดส่งกับเรา พร้อมด้วยคำสั่งโดยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เราจะไม่ผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวของท่าน

 

4.สินค้า/พัสดุที่ส่ง

ในการรับขนส่งของที่ต้องจัดส่งทุกประเภท ท่านจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ขณะดำเนินการรับขนส่งของที่ต้องจัดส่ง ท่านยอมรับความเสี่ยง และอัตราค่าชดเชยกรณีสินค้าเกิดความเสียหายขณะขนส่ง โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของบริษัทฯ 

4.1 มูลค่าของสินค้า

ในกรณีที่ของที่ต้องจัดส่งมีมูลค่าเกิน 500,000 บาทขึ้นไป ท่านต้องรับผิดชอบค่าบริการการเดินพิธีการศุลกากร และการส่งของที่ต้องจัดส่งจะพิจารณาเป็นกรณีไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ (ของที่ต้องจัดส่งที่มีมูลค่าสูง ควรซื้อประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าเพิ่มเติม)

4.2 ประเภทของสินค้า
                       4.2.1 สินค้าต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย

ของที่ต้องจัดส่งที่ต้องการจัดส่งต้องไม่เป็นสิ่งของต้องห้ามหรือของที่ผิดกฎหมาย หรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ยาเสพติด ถ้าหากเราพบว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย ท่านตกลงรับผิดชอบความเสี่ยงที่ของที่ต้องจัดส่งจะถูกทำลายทิ้งหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง หากท่านไม่ชําระค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว ท่านจะถูกดำเนินคดีตามนโยบายของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายต่อไป  

                       4.2.2 สินค้าที่มีมูลค่าสูง

วัตถุมีค่า เช่น หินมีค่า โลหะมีค่า อัญมณี เงินตรา ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ห่อหุ้มป้องกัน แก้ว หรือ เครื่องถ้วยกระเบื้อง งานศิลปะ วัตถุโบราณ เอกสารสำคัญ หนังสือเดินทาง เอกสารการประมูล ใบหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นนั้น รวมถึงสินค้าที่มีมูลค่าทางจิตใจที่ไม่ประเมินค่าได้ ท่านยอมรับความเสี่ยงที่สินค้าอาจเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย จากการขนส่ง เนื่องจากกระบวนการในการจัดส่งสินค้า 

                       4.2.3 สินค้าเปราะบาง

สินค้าหรือของเปราะบางที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย หรือสูญหายขณะ ขนส่ง เช่น ของมีค่า กระเบื้อง แก้ว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เป็นต้น เราจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในทุกกรณี ท่านยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขณะดำเนินการรับขน และค่าชดเชยตามเงื่อนของเรา ที่ได้ตกลงไว้ก่อนการขนส่ง

 

5. การรักษาความปลอดภัย

​5.1 ท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน ว่าของที่ต้องจัดส่งของท่านไม่มีวัตถุต้องห้าม ท่านต้องระบุรายละเอียดของสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งให้แก่เรา หรือเอกสารประกอบอื่นอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ การให้ข้อมูลดังกล่าวมิได้ทำให้ความรับผิดชอบและความรับผิดของท่านระงับสิ้นไป

 

5.2 ของที่ต้องจัดส่งที่เราขนส่ง หรือจัดการอาจถูกตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัย โดยท่านรับทราบว่าของที่ต้องจัดส่งของท่านอาจถูกเปิด และสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งของท่านอาจถูกตรวจสอบในระหว่างการขนส่ง

5.3 เราไม่รับของที่ต้องจัดส่งซึ่งมีของต้องห้ามบรรจุอยู่

 

5.4 เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับของที่ต้องจัดส่งของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ในประเทศปลายทาง หรือประเทศทางผ่านของของที่ต้องจัดส่งด้วยเหตุผลทางศุลกากร และ/หรือการรักษาความปลอดภัย

 

6. การควบคุมการส่งออก 

 

​6.1 ท่านรับประกันว่าท่านจะไม่มอบของที่ต้องจัดส่งให้กับเรา หากท่านหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับของที่ต้องจัดส่งมีรายชื่อระบุอยู่ในโครงการมาตรการการลงโทษของสหประชาชาติ (United Nations sanctions programmes) โครงการระดับภูมิภาคและระดับประเทศซึ่งดำเนินการตาม และ/หรือ สนับสนุนโครงการดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่มีรายชื่อในระเบียบมาตรการที่ประเทศต่าง ๆ กำหนดโดยอิสระ

 

6.2 ท่านตกลงจะสำแดงของที่ต้องจัดส่งตามการควบคุมตามระเบียบการส่งออก และจัดหาข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้กับเราเพื่อปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้บังคับ

 

6.3 ท่านรับทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาต กระบวนการการนำเข้า-ส่งออก และท่านยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการขอใบอนุญาต หรือการอนุญาตตามข้อกำหนดทั้งหมด รวมถึงรับรองว่าผู้รับของนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายของทั้งประเทศต้นทาง ปลายทาง หรือประเทศใด ๆ ที่มีเอกสิทธิ์ในของดังกล่าว

 

6.4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลอื่นใดสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออก มาตรการลงโทษทางกฎหมาย (sanctions) มาตรการกีดกัน (restrictive measures) และมาตรการคว่ำบาตร (embargoes) ในทุกกรณี

 

7. สิทธิในการตรวจสอบ

7.1 ท่านตกลงว่าเราหรือหน่วยงานรัฐ ตลอดจนศุลกากร และหน่วยงานรักษาความปลอดภัยอาจเปิด และตรวจสอบของที่ต้องจัดส่งของท่านได้ทุกเมื่อ

8. ระยะเวลาการผ่านแดนและเส้นทางขนส่งของที่ต้องจัดส่ง

ระยะเวลาขนส่งจากที่อยู่หนึ่งไปอีกที่อยู่หนึ่ง (door to door delivery) ที่เราแจ้งไว้ในเอกสารตีพิมพ์นั้น ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ความล่าช้าที่เกิดขึ้นโดยศุลกากร ความล่าช้าอันเนื่องจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยของท้องถิ่นที่จำเป็น หรือเหตุอื่นที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา ทั้งนี้ เส้นทางและวิธีการขนส่งของที่ต้องจัดส่งของท่านจะเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่ผู้เดียว

8.1 ระยะเวลาในการดาเนินการขนส่ง

เมื่อของที่ต้องจัดส่งเริ่มดำเนินการขนส่งไปยังประเทศปลายทาง จะมีระยะเวลาในการขนส่งแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในกระบวนจัดส่งสินค้าที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนี้

  • การส่งสินค้าแบบ EZY EXPRESS จะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 3-5 วันทำการ*

  • การส่งสินค้าแบบ EZY EXPRESS PLUS จะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 3-5 วันทำการ*

  • การส่งสินค้าแบบ EZY E-COMMERCE จะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 3-5 วันทำการ*

  • การส่งสินค้าแบบ EZY E-COMMERCE PLUS จะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 3-5 วันทำการ*

  • การส่งสินค้าแบบ EZY ECONOMY จะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 7-11 วันทำการ*  

  • การส่งสินค้าแบบ EZY ECONOMY BULK เวลาในการขนส่งประมาณ 7-11 วันทำการ*  

  • การส่งสินค้าแบบ EZY PREMIUM EXPRESS จะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 3-5 วันทำการ*

  • การส่งสินค้าแบบ EZY ASIA EXPRESS จะใช้เวลาในการขนส่งประมาณ 3-5 วันทำการ* ​

*ระยะดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณการ ไม่รวมความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ในกระบวนการขนส่ง

กรณีที่สินค้ามีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก (สินค้าที่มีการตี Pallet) จะเป็นบริการการส่งสินค้า แบบ EZY EXPRESS (Priority Freight) และการส่งสินค้าแบบ EZY EXPRESS (Economy Freight) ซึ่งจะมีระยะเวลาในการส่งมากกว่าปกติ กรุณาติดต่อสอบถามพนักงานก่อนดำเนินการจองหรือส่งของที่ต้องจัดส่ง

8.2ขั้นตอนการดาเนินการขนส่ง

                       8.2.1 ท่านสามารถดำเนินการจอง (Booking) การขนส่งผ่านหน้า Website หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมผ่านทาง Line Official Account (@ezyexpress) หรือโทรศัพท์ 061-398-3300

กรณีของที่ต้องจัดส่งมีมูลค่าสูง เปราะบาง เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือ ของต้องห้ามที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศปลายทางได้ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเราเพื่อความถูกต้องก่อนดำเนินการจองการขนส่งสินค้า 

                       8.2.2  กรณีขนส่งในนามบุคคล ท่านยินยอมให้รูปถ่ายหรือเอกสารสำเนาบัตรประชําชนเพื่อยืนยัน ตัวตน ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 

                       8.2.3  เมื่อท่านยืนยันที่จะส่งสินค้าหรือจองการขนส่งแล้วนั้น ท่านสามารถมาด้วยตนเองหรือส่งของที่ต้องจัดส่งมายังที่ทำการของเรา เลขที่ 2024/137 สุขุมวิท ซอย 50 ถนนทางรถไฟ สายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 12.00 น.) หรือแจ้งความประสงค์ใช้บริการขนส่งของเรา เพื่อให้เข้าไปรับสินค้าได้เช่นเดียวกัน(บริการเข้ารับของที่ต้องจัดส่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามกับพนักงาน ก่อนแจ้งความประสงค์)

                       8.2.4  เมื่อสินค้าถึงเราและผ่านการประเมินค่าใช้จ่ายจริงแล้ว เมื่อท่านยืนยันที่จะจัดส่ง สามารถชําระค่าใช้จ่ายได้โดยการโอนเงินหรือบัตรเครดิต (มีค่า Service Charge 3%)

                       8.2.5  หลังจากชําระเงินแล้ว ของที่ต้องจัดส่งจะถูกจัดส่งตามบริการที่ท่านเลือก หมายเลขติดตามพัสดุ (Tracking Number) จะถูกจัดส่งให้แก่ท่านเพื่อติดตามสถานะการจัดส่งด้วยตนเอง หรือสอบถามผ่านช่องทางการติดต่อของเรา

                       8.2.6  หากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดระหว่างการรับขนขึ้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีเพื่อดำเนินขั้นตอนต่อไป ระหว่างนี้หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามในวันและเวลาทำการ

                       8.2.7  กรณีของที่ต้องจัดส่งได้รับเกิดความเสียหาย หรือเกิดการสูญหาย ทำให้ไม่ได้รับของที่ต้องจัดส่ง ท่านสามารถยื่นคําร้องและแสดงหลักฐานประกอบเพื่อดำเนินกํารตามนโยบายการรับผิดชอบและมาตรการการคืนเงินได้

 

8.3 กรณีการเกิดความล่าช้า

ในกรณีระยะเวลาดำเนินการรับขนส่งล่าช้ากว่าที่กําหนด และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ท่านสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย/การรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยจะเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนดำเนินการขนส่งและจะพิจารณาเป็นกรณีไป (ยกเว้น การล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight Delay) การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น การเกิดข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรับขน การเดินพิธีการกรมศุลกากร ซึ่งถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของการรับผิดชอบของเรา) 

 

9. พิธีการศุลกากร

 

9.1 ท่านแต่งตั้งให้เราเป็นตัวแทนของท่านเพื่อประโยชน์ในการนำของที่ต้องจัดส่งเข้า และออกผ่านศุลกากรเท่านั้น หากเราจ้างช่วงงานใด ๆ ท่านรับรองว่าเราจะเป็นผู้รับของเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งตัวแทนออกของ เพื่อดำเนินการนำสินค้าเข้า/สินค้าออกผ่านศุลกากร 

กรณีหากมีหน่วยงานศุลกากรใด ๆ ต้องการเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการยืนยันเอกสารขนสินค้าขาเข้า/เอกสารขนสินค้าขาออก หรือเอกสารแสดงสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรของเรา ท่านจะต้องรับผิดชอบจัดหาเอกสารนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

 

9.2 ท่านรับรองว่าถ้อยคำและข้อมูลทั้งปวงที่ท่านแจ้งเกี่ยวกับการส่งออกและการนำเข้าของที่ต้องจัดส่งเป็นความจริงและถูกต้อง ท่านรับทราบว่าในกรณีที่ท่านให้ถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงอันเกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่ง หรือสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่ง ท่านจะมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีทางแพ่ง และ/หรือ อาญา โดยมีบทลงโทษรวมไปถึงการริบและขายของที่ต้องจัดส่งของท่าน

ในกรณีที่เราสมัครใจจะช่วยให้ท่านดำเนินพิธีการศุลกากรและพิธีการอื่นที่จำเป็นให้เสร็จสมบูรณ์ ท่านจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการดำเนินการช่วยเหลือดังกล่าว ท่านตกลงชดใช้และปกป้องเราจากสิทธิเรียกร้องที่อาจดำเนินการเรียกร้องจากเรา ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านจัดหาให้กับเรา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และชำระค่าธรรมเนียมการจัดการที่เราอาจเรียกเก็บสำหรับการให้บริการที่แจ้งไว้ในเงื่อนไขนี้

 

9.3 อากรศุลกากร ภาษี (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมี) เบี้ยปรับ ค่าเก็บรักษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นผลจากการดำเนินการของศุลกากรหรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ การไม่จัดหาเอกสารที่ถูกต้อง การไม่ได้รับใบอนุญาตหรือการอนุญาตของท่าน และ/หรือผู้รับจะเรียกเก็บจากท่านหรือผู้รับของที่ต้องจัดส่ง ในกรณีที่เราตัดสินใจเรียกเก็บเงินจากผู้รับ และผู้รับปฏิเสธไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ท่านตกลงจะชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เรา พร้อมกับค่าธรรมเนียมการจัดการที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ

 

9.4 เราจะใช้ความพยายามในการเร่งรัดพิธีการศุลกากรทั้งหมดสำหรับของที่ต้องจัดส่งของท่าน แต่จะไม่รับผิดสำหรับความล่าช้า การสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือหน่วยงานรัฐอื่น

 

10. ที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องและเลขที่ตู้ไปรษณีย์เช่า (P.O. Box)

 

10.1 หากเราไม่สามารถนำส่งของที่ต้องจัดส่งได้เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง เราจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการหาที่อยู่ที่ถูกต้อง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้อง และนำส่งหรือพยายามนำส่งของที่ต้องจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ถูกต้อง โดยอาจต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

10.2 เราจะไม่รับการนำส่งของไปยังเลขที่ตู้ไปรษณีย์เช่า เว้นแต่ในบางประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับของให้ถูกต้องด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่เราไม่สามารถนำส่งของที่ต้องจัดส่งได้ด้วยความพยายามครั้งแรก ท่านตกลงว่าเราสามารถส่งของที่ต้องจัดส่งให้กับผู้รับของทางไปรษณีย์ได้ และหลักฐานการจัดส่งทางไปรษณีย์ถือว่าเป็นหลักฐานการนำส่งที่เพียงพอ

11. การนำส่งของที่ต้องจัดส่งของท่าน

 

11.1 หากเราไม่สามารถดำเนินการนำส่งของที่ต้องจัดส่งได้ด้วยเหตุใดก็ตาม เราจะพยายามทิ้งคำบอกกล่าวไว้ ณ ที่อยู่ของผู้รับ โดยระบุว่าพยายามนำส่งของที่ต้องจัดส่งแล้วและแจ้งว่าของที่ต้องจัดส่งอยู่ที่ใด 

หากเราไม่สามารถนำส่งได้หลังจากพยายามนำส่งเป็นครั้งที่สอง หรือผู้รับปฏิเสธที่จะรับของที่นำส่ง เราจะพยายามติดต่อท่านโดยท่านตกลงว่าต้องการให้เราดำเนินการอย่างไรต่อไป ท่านตกลงชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการส่งต่อ จำหน่าย ส่งคืนของที่ต้องจัดส่ง ค่าธรรมเนียม (หากมี) 

คำสั่งนำส่งพิเศษ

 

11.2 ท่านหรือผู้รับของที่ต้องจัดส่งอาจมีคำสั่งพิเศษแก่เรา ให้นำส่งของที่ต้องจัดส่งไปยังสถานที่/บุคคลอื่น (อาทิเช่น เพื่อนบ้าน และ/หรือ ที่อยู่ใกล้เคียง) หรือผู้รับอาจระบุความประสงค์ในการรับของที่ต้องจัดส่งจากสถานที่ที่เรายินยอม ข้อกำหนดต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับหากท่านมีคำขอและเราตกลงที่จะดำเนินการบริการตามคำสั่งนำส่งพิเศษนี้

                       11.2.1 การที่เราจัดหาใบส่งของซึ่งระบุชื่อบุคคลอื่นและ/หรือสถานที่นำส่งอื่น ให้ถือเป็นหลักฐานการนำส่งของที่ต้องจัดส่ง

 

                       11.2.2 เราจะไม่รับผิดสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายใดก็ตามอันเป็นผลจากการดำเนินการตามคำสั่งนำส่งพิเศษของท่าน

 

                       11.2.3 ท่านจะต้องชดใช้และปกป้องเราจากสิทธิเรียกร้องค่าดำเนินการ ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งปวง (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายตามสมควร) ที่เกิดจากเหตุการณ์สูญหายหรือความเสียหายต่อของที่ต้องจัดส่ง อันเป็นผลจากการให้บริการตามคำสั่งนำส่งพิเศษนี้ เรายังสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากท่านสำหรับการให้บริการตามคำสั่งนำส่งพิเศษด้วย

 

12. ภาระผูกพันของท่าน

ท่านรับรองและรับประกันต่อเราว่า

12.1 ท่านได้ระบุถึงสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่ง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง น้ำหนักและจำนวนของสิ่งดังกล่าว) ไว้ตามสมควรแล้วในใบตราส่งของเรา

 

12.2 ท่านได้ระบุรายละเอียดในการติดต่อผู้รับของไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และอ่านออกชัดเจนในใบตราส่งของเราและป้ายที่อยู่ที่ท่านติดไว้อย่างแน่นหนาในตำแหน่งที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนบนพื้นผิวด้านนอกของของที่ต้องจัดส่ง

 

12.3 ท่านได้จัดเตรียมและบรรจุสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งอย่างปลอดภัยและระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามปกติในการขนส่ง หรือการดำเนินการบริการอื่นของเรา รวมถึงกระบวนการคัดแยก และ/หรือ จัดการที่เกี่ยวข้อง

12.4 ท่านได้สำแดงน้ำหนักที่ถูกต้องของของที่ต้องจัดส่งแล้ว และท่านจะจัดหาอุปกรณ์พิเศษใดที่เราอาจต้องการในการนำของที่ต้องจัดส่งขึ้นหรือลงจากยานพาหนะของเรา

  

12.5 สิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งต้องไม่เป็นการต้องห้าม อีกทั้งท่านและผู้รับของไม่ใช่บุคคลหรือองค์กรที่เราหรือท่านอาจไม่สามารถทำการค้าได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

12.6 เมื่อท่านได้ขอให้เราเรียกเก็บเงินจากผู้รับหรือบุคคลภายนอก ผู้รับ หรือ บุคคลภายนอกดังกล่าวไม่ชำระเงินให้เรา ท่านจะชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ของเรา พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มจำนวนทันทีภายใน 7 วันนับจากวันที่เราส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ท่าน

12.7 ท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งปวง

 

12.8 ท่านได้บรรจุใบแจ้งหนี้ทางการค้าที่เกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่งไว้ในของที่ต้องจัดส่งแล้ว ระบุที่อยู่สำหรับ “เรียกเก็บเงิน” ที่ถูกต้อง พร้อมเลขทะเบียนผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของสินค้าที่ถูกต้องและชัดเจน 

 

12.9 ท่านได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรทุกประการแล้วในการปฏิบัติตามอนุสัญญา ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายรวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลเข้ารหัสลับหากสามารถกระทำได้ เพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือการนำส่งของที่ต้องจัดส่งผิด

ท่านตกลงชดใช้และปกป้องเราจากความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเรา อาทิ ค่าดำเนินการ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เราก่อขึ้นกับท่านหรือบุคคลอื่นใด จากการที่ท่านผิดคำรับประกันและคำรับรองนี้ แม้ว่าเราจะรับของที่ต้องจัดส่งที่ขัดกับหน้าที่ภาระผูกพันของท่านโดยไม่เจตนาก็ตาม

13. ขอบเขตความรับผิดของเรา

ท่านจำเป็นต้องมีหลักฐานประกอบความเสียหายที่ชัดเจน และขอบเขตการชดใช้จะขึ้นอยู่กับการซื้อประกัน หลักการประกันการคืนเงิน และดุลยพินิจของเรา

การประกันการคืนเงิน 

การพิจารณาการชดใช้จะขึ้นอยู่กับมูลค่าของการชดเชยความเสียหาย ตามที่ตัวแทนที่ดำเนินการขนส่งตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นๆ ตามมูลค่าสินค้าที่ได้สำแดงไว้ในใบกำกับราคาสินค้า (Commercial Invoice) ที่ใช้ในการขนส่ง

 

 

 

*ระยะดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณการ ไม่รวมความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆในกระบวนการขนส่ง

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. การติดต่อเพื่อดำเนินการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเราภายใน 7วัน ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8.30-17.30 น.และวันเสาร์เวลา 8.30-12.00 น.) นับจากวันที่ได้รับของที่ต้องจัดส่ง(กรณีที่ได้รับของที่ต้องจัดส่งล่าช้าหรือของที่ต้องจัดส่งได้รับความเสียหาย)หรือวันที่ทราบว่าของที่ต้องจัดส่งสูญหาย พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบที่แสดงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยสามารถติดต่อได้ผ่านทาง E-mail : shipwithezy@gmail.com , Line Official Account: @ezyexpress หรือโทรศัพท์ 061-398-3300 ในวันและเวลาทำการ

  2. ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนับจากวันที่เราได้รับแจ้งความเสียหายจวบจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ทั้งสิ้นประมาณ 60 - 90 วัน 

14. การยกเว้นความผิด

 

14.1 เราจะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียทางการตลาด การเสียชื่อเสียง การสูญเสียลูกค้า การเสียประโยชน์การใช้ หรือการสูญเสียโอกาส แม้ว่าเราจะได้รับทราบว่าการสูญเสียหรือค่าเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้น หรือรับผิดสำหรับการสูญเสียหรือค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายพิเศษ หรือต่อเนื่อง หรือความเสียหาย ซึ่งเกิดจากเหตุซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การผิดสัญญา ความประมาทเลินเล่อ การกระทำโดยจงใจ หรือการผิดนัด

 

14.2 เราจะไม่รับผิดหากเราไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อท่านเนื่องด้วย

                       14.2.1 พฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น (แต่ไม่จำกัดเพียง) ซึ่งหมายรวมถึง แผ่นดินไหว พายุไซโคลน วาตภัย อุทกภัย

อัคคีภัย เชื้อโรค หมอก หิมะ หรือน้ำค้างแข็ง เหตุสุดวิสัย ซึ่งหมายรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สงคราม อุบัติเหตุ การกระทำการก่อการร้าย การนัดหยุดงาน การคว่ำบาตร ภยันตรายทางอากาศ เหตุพิพาทในท้องที่ หรือการก่อความไม่สงบของประชาชน เหตุขัดข้องของระบบเครือข่ายการขนส่งทางอากาศหรือ ทางบกในประเทศหรือท้องที่ และปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับรูปแบบการขนส่งหรือเครื่องจักร ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็นหรือการเสื่อมสภาพในตัวเองของสิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่ง การกระทำทางอาญาโดยบุคคลภายนอก เช่น การลักทรัพย์และการวางเพลิง

                       14.2.2 การกระทำหรือละเว้นการกระทำของท่าน หรือของบุคคลภายนอก เช่น

การผิดหน้าที่ของท่าน (หรือของบุคคลอื่นใดที่อ้างว่ามีส่วนได้เสียในของที่ต้องจัดส่งซึ่งทำให้ท่านผิดหน้าที่) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยเฉพาะคำรับประกันที่ระบุในข้อ 12 การกระทำหรือละเว้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่สายการบิน เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

                       14.2.3 สิ่งที่บรรจุอยู่ในของที่ต้องจัดส่งประกอบด้วยวัตถุใดซึ่งเป็นของต้องห้าม แม้ว่าเราจะได้รับของที่ต้องจัดส่งนั้นมาแล้วโดยสำคัญผิด

 

                       14.2.4 การที่เราปฏิเสธไม่ชำระเงินผิดกฎหมายใด ๆ ในนามของท่าน

14.3 เราไม่ใช่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะและไม่รับผิดต่อท่านอย่างผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ

 

15. สินค้าที่รับประกันระยะเวลาจัดส่ง (มีบริการ แต่ราคาสูงมาก แทบจะไม่มีการขาย)

หากเราไม่นำส่งสินค้าที่รับประกันระยะเวลาจัดส่ง (ที่เราอาจเสนอและที่ท่านอาจมีคำสั่ง) ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และการไม่นำส่งของเราไม่ได้เกิดจากเหตุใด ๆ ที่ระบุในข้อ 14.2 และหากท่านแจ้งให้เราทราบถึงการใช้สิทธิเรียกร้องของท่านตามข้อ 19 เราจะเรียกเก็บค่าบริการนำส่งที่ดำเนินการตามจริงจากท่าน (อาทิ ก่อนเที่ยง) แทนที่จะเรียกเก็บในราคาที่เราเสนอสำหรับบริการที่ท่านขอ (อาทิ ก่อน 9 นาฬิกา) ในประเภทสินค้าเดียวกันตามบริการที่ท่านสั่ง

 

16. การใช้สิทธิเรียกร้องของบุคคลภายนอก

ท่านตกลงกับเราว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดซึ่งมีส่วนได้เสียในของที่ต้องจัดส่ง ดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องเรา แม้ว่าเราอาจประมาทเลินเล่อหรือผิดนัด และหากมีการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องเกิดขึ้น ท่านจะชดใช้ผลของการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องนั้นให้กับเรา รวมทั้งค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่เราก่อขึ้นเพื่อต่อสู้ป้องกันการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องดังกล่าว

17. อัตราค่าขนส่งและการชำระเงิน                                                                                

 

17.1 ท่านตกลงชำระค่าธรรมเนียมของเรา (รวมถึงเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้อง) สำหรับการรับขนของที่ต้องจัดส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งตามที่ระบุในใบตราส่งหรือสัญญารับขนของ หรือสำหรับการดำเนินการบริการอื่นของเรา และภาษีมูลค่าเพิ่มใด ๆ ตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้ของเรา  ตามที่โดยปราศจากการหัก ณ ที่จ่าย หัก หรือโต้แย้ง หรือหักกลบลบหนี้

 

17.2 ท่านสละสิทธิทั้งปวงในการโต้แย้งใบแจ้งหนี้ของเรา หากท่านไม่โต้แย้งใบแจ้งหนี้ของเราเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้

 

17.3 ค่าธรรมเนียมของเราคำนวณตามอัตราที่ใช้กับของที่ต้องจัดส่งของท่านตามที่ระบุในใบแสดงอัตราค่าขนส่งปัจจุบันของเรา ท่านสามารถขอรับใบแสดงค่าขนส่งปัจจุบันได้จากสำนักงานของเราที่มีการออกใบแจ้งหนี้สำหรับของที่ต้องจัดส่ง

 

17.4 เราคิดค่าธรรมเนียมการขนส่งตามน้ำหนักจริงของของที่ต้องจัดส่ง หรือตามน้ำหนักเชิงปริมาตรของของที่ต้องจัดส่งแล้วแต่ว่าน้ำหนักใดจะมากกว่า และน้ำหนักเชิงปริมาตรคำนวณจากตารางแปลงปริมาตรที่ระบุในใบแสดงอัตราค่าขนส่งของเรา ทั้งนี้ เราอาจตรวจสอบน้ำหนัก และ/หรือ ปริมาตร และ/หรือ จำนวนชิ้นของสิ่งของที่อยู่ในของที่ต้องจัดส่งของท่าน และหากเราพบว่าน้ำหนัก และ/หรือ ปริมาตร และ/หรือ จำนวนชิ้นของสิ่งของที่ท่านสำแดงไว้ไม่สอดคล้องกัน ท่านตกลงว่าอาจให้ใช้น้ำหนัก และ/หรือ ปริมาตร และ/หรือ จำนวนชิ้นของสิ่งของที่เรากำหนดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณของเรา

17.5 โดยทั่วไปแล้ว ผู้รับจะต้องชำระบรรดาอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า และค่าธรรมเนียมอื่นทั้งปวงที่เรียกเก็บจากของที่ต้องจัดส่งในประเทศปลายทางให้กับเราเมื่อนำส่งของดังกล่าว หากผู้รับปฏิเสธการชำระดังกล่าว ท่านตกลงชำระเงินจำนวนดังกล่าวเต็มจำนวนให้แก่เราภายใน 7 วันนับจากวันที่เราแจ้งให้ท่านทราบว่าผู้รับยังไม่ชำระเงิน

17.6 ท่านตกลงว่าเราอาจคิดดอกเบี้ยสำหรับใบแจ้งหนี้ทุกฉบับที่ไม่ได้รับการชำระเงินจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ จนกว่าจะชำระเงินเต็มจำนวนโดยสมบูรณ์ตามใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงชำระค่าเรียกเก็บหนี้ที่เหมาะสมตามสมควร สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีการชำระเงินนับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้

17.7 อัตราค่านำส่งของถึงมือผู้รับ (door to door delivery) ที่ปรากฏอยู่ในใบแสดงอัตราค่าขนส่งปัจจุบันของเรา รวมถึงการดำเนินการตามพิธีศุลกากรทั่วไป เราสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าดำเนินการเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินการตรวจผ่านพิธีการศุลกากรนานกว่าปกติเพื่อให้สามารถนำส่งของที่ต้องจัดส่งของท่านให้กับผู้รับได้ ดังนั้น จึงอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบางประเทศที่มีพิธีการศุลกากรที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีเกี่ยวกับของที่ต้องจัดส่งต่อไปนี้

                       17.7.1 การผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าเกี่ยวข้องกับสินค้ามากกว่าสามประเภท

 

                       17.7.2 การอารักขาศุลกากร (customs bonds) หรือความจำเป็นในการนำส่งของภายใต้อารักขาศุลกากร

                       17.7.3 สิ่งอำนวยความสะดวกในการนำเข้าชั่วคราว

                       17.7.4 การตรวจผ่านที่มีหน่วยงานของรัฐซึ่งนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้ามาเกี่ยวข้อง

 

ในบางประเทศ เราอาจทดรองชำระค่าอากรขาเข้า ภาษี ค่าปรับ หรือวางเงินค้ำประกันในนามของผู้นำเข้า ทั้งนี้ หากมีการให้บริการเพิ่มเติมดังกล่าว จะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการในท้องถิ่นจากผู้รับ และท่านจะรับผิดในการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากผู้รับไม่ชำระให้เรา

 

17.8 ท่านอาจมีคำสั่งพิเศษเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน หรือตกลงกับผู้รับของที่ต้องจัดส่งหรือกับบุคคลภายนอกว่าให้บุคคลดังกล่าวชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ อากร ภาษี ค่าปรับ เงินค้ำประกัน เงินประเมิน ค่าใช้จ่าย เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่เรียกเก็บหรือที่เราก่อขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับของที่ต้องให้จัดส่ง หากผู้รับหรือบุคคลภายนอกปฏิเสธที่จะชำระค่าธรรมเนียมการรับขนหรือชำระคืนเงินข้างต้นให้เรา ท่านตกลงชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่เราแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธการชำระเงินนั้น

 

17.9 ใบแจ้งหนี้ของเราไม่รวมถึงสำเนาเอกสารพิสูจน์การนำส่ง (Proof of Delivery: POD) ซึ่งท่านตกลงว่าอาจได้รับหรือมีการจัดหาให้ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลหรืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมอื่นใด

  

17.10 ท่านต้องชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ของเราเป็นสกุลเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หรือสกุลเงินท้องถิ่นตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เรากำหนด

17.11 เรามีสิทธิยึดหน่วงทั่วไปซึ่งของที่ต้องจัดส่งทั้งปวงของท่านไว้ในความครอบครองของเราเมื่อใดก็ได้ ซึ่งจะให้สิทธิเราขายของสิ่งที่บรรจุอยู่ในที่ต้องจัดส่ง และนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระเงินที่ท่านอาจค้างชำระกับเรา

17.12 ท่านจะต้องรับผิดในการชำระอากร ภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งปวง รวมถึงค่าอากรแสตมป์ตามที่ใช้บังคับกับการรับขนและบริการอื่น รวมทั้งเอกสารทั้งหมดและใบตราส่ง

 

 

18. การชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับพนักงาน

 

18.1 ท่านตกลงชดใช้และปกป้องเราจากค่าดำเนินการ สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด และการทวงถามทั้งปวงในลักษณะใดก็ตามที่เกิดจากการเลือกจ้างงานอีกครั้งหลังยกเลิกตำแหน่งงานหรือการโอนดังต่อไปนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 

                       18.1.1 พนักงานของเราที่ได้รับมอบหมายหรือถูกกำหนดให้ให้บริการของเราแก่ท่านแต่ผู้เดียว หรือ

                       18.1.2 พนักงานหรืออดีตพนักงานของท่าน หรือ

                       18.1.3 ผู้จัดจำหน่ายหรืออดีตผู้จัดจำหน่ายของท่าน หรือ

                       18.1.4 บุคคลภายนอกใด ๆ

ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเราและท่านไม่ว่าในทางใด 

19. กฎหมายและเขตอำนาจ

 

19.1 ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดถูกถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ กรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นของสัญญานี้ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

 

19.2 เว้นแต่ว่าอนุสัญญาที่ใช้บังคับใด ๆ จะระบุไว้ ข้อพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ภายใต้บังคับของกฎหมาย และศาลของประเทศไทย อันเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ ของเราที่รับของที่ต้องจัดส่งของท่านเพื่อการรับขนหรือให้บริการอื่น ๆ

20. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้ารับสินค้า

 

20.1 เวลาเข้ารับสินค้าของเรา

 

                       20.1.1 ท่านต้องแจ้งให้เราหรือตัวแทนของเราทราบรายละเอียดอย่างครบถ้วนในช่วงเวลา 8.30 น. ถึง 11.30 น. ก่อนเข้ารับสินค้าในช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันเดียวกันหากเปิดทำการ

 

                       20.1.2 ท่านต้องแจ้งให้เราหรือตัวแทนของเราทราบรายละเอียดอย่างครบถ้วนในช่วงเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ก่อนเข้ารับสินค้าในช่วงเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ในวันทำการถัดไป

 

                       20.1.3 เราไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนให้กับท่านในการเข้ารับสินค้าได้ ทางเราจะทำการแจ้งเวลาโดยประมาณไว้ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ทางช่องทางต่างๆ หรือ การติดต่อไปของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางติดต่อต่าง ๆ

 

20.2 สินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ไม่ได้แจ้งว่ามีอยู่

               

                       20.2.1 นิยาม

 

                                20.2.1.1 สินค้าที่ไม่ได้แจ้งว่ามีอยู่ คือ สินค้าที่เราไม่ได้รับแจ้งว่าท่านมีความประสงค์ให้เราให้บริการขนส่งด้วย ในระยะเวลาตามข้อ (23.1)

 

                                20.2.1.2 สินค้าต้องห้าม คือ วัตถุต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 17 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) หรือระเบียบภายในประเทศหรือระหว่างประเทศอื่นซึ่งบังคับควบคุมการรักษาความปลอดภัยทางการบิน

                                20.2.1.3 สินค้าที่เราไม่รับบริการส่งได้แก่

                                              1.อาหารสด อาหารที่มีน้ำประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ​

                                              2.สารเคมีทุกชนิด

                                              3.สัตว์ สิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงปลาและนก

                                              4.ทองคำ หรือเงินแท่ง

                                              5.ภาษีอากรแสตมป์ ต่าง ๆ

                                              6.เงินสดและสิ่งต่างๆ ที่สามารถทดแทนเงินสดได้ เช่น เช็ค ธนบัตร หรือตราสารหนี้

                                              7.อาวุธปืนที่ประกอบเป็นชิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกระสุน และอาวุธทุกชนิด

                                              8.ชิ้นส่วนมนุษย์ รวมถึงเถ้าอัฐิ

                                              9.สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าปลอม หรือ ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

                                              10.ยา และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย​

                               23.2.1.4 สินค้ายกเลิกส่ง คือ สินค้าที่ท่านยกเลิกไม่รับบริการขนส่งจากเราแล้ว

 

                       20.2.2 ท่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ายกเลิกส่ง, สินค้าต้องห้าม, สินค้าที่เราไม่รับบริการส่ง และสินค้าที่ไม่ได้แจ้งว่ามีอยู่ให้แก่ท่าน ที่ ด้วยทางเราสำคัญผิด, ท่านจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ มอบให้แก่เราเมื่อเข้าไปรับสินค้า

 

                       20.2.3 หากเราไม่สามารถนำส่งสินค้าดังกล่าวตามข้อ (20.2.2) คืนแก่ท่าน ด้วยท่านไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพื่อนำส่งกลับ ภายใน 7 วัน เราขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิจดำเนินการอย่างไรก็ได้กับสินค้าของท่าน

messageImage_1708923155659.jpg
bottom of page