top of page

โปรโมชั่นสุดคุ้ม บริการส่งของทั่วโลก บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศ ยิ่งส่ง ยิ่งคุ้ม

เรามีโปรโมชั่นในการส่งของไปต่างประเทศ การส่งของเราราคาถูกกว่า

สามารถคำนวณราคาส่งของไปต่างประเทศได้ ในตอนนี้เราถูกกว่าเจ้าอื่นในตลาด

อย่างเเน่นอน ในคุณภาพที่ดีกว่า และการให้การปรึกษาด้วยความจริงใจ

ราคาพิเศษในช่วง COVID-19

ส่งด่วน สิงคโปร์/มาเลเซีย

Website-57.png
Website-62.png
สิงคโปร์
มาเลเซีย
Website-61.png

เมื่อส่งมากกว่า 30 กิโลกรัม  

เพียง 144 บาท (บาทต่อกิโลกรัม) 

เมื่อส่งมากกว่า 50 กิโลกรัม

เพียง 134 บาท (บาทต่อกิโลกรัม) 

* เริ่มต้นที่ 860 บาท * 

ส่งด่วน ฮ่องกง

ฮ่องกง.jpg
Website-63.png
ฮ่องกง

เมื่อส่งมากกว่า 30 กิโลกรัม  

เพียง 159 บาท (บาทต่อกิโลกรัม) 

เมื่อส่งมากกว่า 50 กิโลกรัม

เพียง 148 บาท (บาทต่อกิโลกรัม) 

* เริ่มต้นที่ 921 บาท *

 ส่งด่วน ญี่ปุ่น/เกาหลี/จีน

Website-58.png
ญี่ปุ่น
เกาหลี
จีน
Website-64.png
Website-65.png
Website-66.png

เมื่อส่งมากกว่า 30 กิโลกรัม  

เพียง 223 บาท (บาทต่อกิโลกรัม) 

เมื่อส่งมากกว่า 70 กิโลกรัม

เพียง 209 บาท (บาทต่อกิโลกรัม) 

* เริ่มต้นที่ 1,194 บาท *

ส่งด่วน ออสเตรเลีย

ส่งของไปออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
Website-67.png

เมื่อส่งมากกว่า 30 กิโลกรัม  

เพียง 273 บาท (บาทต่อกิโลกรัม)

เมื่อส่งมากกว่า 70 กิโลกรัม  

เพียง 256 บาท (บาทต่อกิโลกรัม) 

* เริ่มต้นที่ 1,279 บาท *

ส่งด่วน อเมริกา/เม็กซิโก

Website-59.png
Website-69.png
อเมริกา
เม็กซิโก
Website-68.png

เมื่อส่งมากกว่า 30 กิโลกรัม  

เพียง 281 บาท (บาทต่อกิโลกรัม) 

เมื่อส่งมากกว่า 70 กิโลกรัม

เพียง 254 บาท (บาทต่อกิโลกรัม) 

* เริ่มต้นที่ 1,313 บาท *

ส่งด่วน ฝรั่งเศส/อังกฤษ

Website-60.png
Website-70.png
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
Website-71.png

เมื่อส่งมากกว่า 30 กิโลกรัม  

เพียง 290 บาท (บาทต่อกิโลกรัม)

เมื่อส่งมากกว่า 70 กิโลกรัม 

เพียง 249 บาท (บาทต่อกิโลกรัม) 

* เริ่มต้นที่ 1,347 บาท *

ส่งด่วน UAE

ส่งของไปดูไป
UAE
Website-72.png

เมื่อส่งมากกว่า 30 กิโลกรัม  

เพียง 312 บาท (บาทต่อกิโลกรัม) 

เมื่อส่งมากกว่า 70 กิโลกรัม

เพียง 274 บาท (บาทต่อกิโลกรัม) 

* เริ่มต้นที่   1,407 บาท *

bottom of page