top of page

FAQ : ฉันจะชำระค่าบริการได้อย่างไร

เมืื่อรับสินค้าทำการแพ็คสินค้าและแจ้งราคาเเล้ว สามารถชำระค่าบริการโดย โอนผ่านบัญชี 

1491052237 ธนาคารทหารไทยธนชาต บจก. ไพลอต โลจิสติกส์

และส่งหลักฐานผ่านทาง Line: @ezyexpress หรือ Facebook.com/ezyxpress

สำหรับลูกค้าที่ Walk in ที่สำนักงานสามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต/เดบิต ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระเพิ่มเติม

bottom of page