top of page

Port-to-Port และ Door-to-Door, ศัพท์โลจิสติกส์ที่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

Updated: May 31


ก่อนอื่นเลย ต้องอธิบายให้เข้าใจกันก่อนครับว่า อะไรคือ Port-to-Port อะไรคือ Door-to-Door และมันต่างกันอย่างไร

คำศัพท์ที่เจอบ่อย Door to Door, Port to Port ส่งของไปต่างประเทศ

Port-to-Port

การขนส่งสินค้าจากท่าเรือหนึ่งไปยังอีกท่าเรือหนึ่ง หรือ สนามบินหนึ่งไปยังอีกสนามบินหนึ่ง โดยการส่งในรูปแบบนี้ชื่อก็บอกอยู่ว่า ort-to-poPrt (ท่าหนึ่ง-ไป-ท่าหนึ่ง) มันจะไม่ยืดหยุ่นสักเท่าไหร่ เนื่องจากท่าเรือหรือสถานีมีจำกัด บางเมืองไม่มีท่าเรือ ก็ต้องขนส่งไปลงท่าเรือที่ใกล้ที่สุด และส่งถึงแค่ที่ท่าเท่านั้น


การขนส่งแบบนี้ส่วนใหญ่จะต้องใช้บริการการขนส่งอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น รถบรรทุก หรือ รถหัวลาก เป็นต้น มาทำให้ครบวงจร (Multimodal) และต้องมีการใช้บริการเคลียพิธีการศุลกากรเอาของออกมาจากท่าเรือหรือสนามบินด้วย บริการส่งของไปต่างประเทศแบบนี้จะคุ้มค่าสำหรับการส่งของที่มีน้ำหนักหลายตัน มีจำนวนมาก หรือขนาดใหญ่มาก


Door-to-Door

คือการขนส่งจากหน้าประตูหนึ่งไปยังอีกหน้าประตูหนึ่ง หรือง่าย ๆ ก็คือ การส่งสินค้าจากหน้าบ้านผู้ส่ง ไปยังหน้าบ้านผู้รับ ซึ่งการส่งแบบนี้จะยืดหยุ่นมากกว่าแบบ Port-to-Port เนื่องจากเป็นบริการที่ครบวงจรทุกอย่าง สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยาก


การขนส่งประเภทนี้จะไม่ต้องใช้บริการขนส่งอื่นเพื่อทำให้ครบวงจร และสินค้าส่วนใหญ่ไม่ต้องมีการเคลียพิธีการศุลกากร (แต่บางชิ้นมีค่าภาษีนะครับ) หากมองในอีกมุมหนึ่ง บริการ Door-to-Door คือ บริการ Port-to-Port ที่นำมาทำให้ครบวงจร (Multimodal) แล้วเสนอเป็นบริการรวบยอดนั้นเอง การขนส่งแบบนี้จะคุ้มค่าสำหรับการส่งของที่มี

น้ำหนักน้อย จำนวนไม่มาก ขนาดไม่ใหญ่มาก อย่างเช่นการส่งเอกสารไปต่างประเทศ นั่นเอง


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page