top of page

ใบสุทธินํากลับ ยกเว้นภาษีอากรให้เราได้จริงหรอ

Updated: Jun 5

มีด้วยหรอ นำเข้ามาแล้วไม่เสียภาษี?..... คำตอบคือ มีครับ ด้วยใบสุทธินำกลับไงครับ... แล้วมันคืออะไรหละ

วันนี้เรามีความรู้เล็กน้อยๆมาฝากกันครับ

ใบสุทธินํากลับ คือ เอกสารทางศุลกากรออกให้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าของที่ส่งออกหรือส่งกลับออกไปนั้นจะนํากลับเข้ามาภายในระยะเวลา 1 ปี โดยจะได้รับยกเว้นอากรเมื่อนํากลับเข้ามา

ส่งของไปต่างประเทศ

การยกเว้นอากรนําเข้าแก่ของที่ได้ส่งออกไป และนํากลับเข้ามาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 การยกเว้นอากรนําเข้าสําหรับของที่ได้ส่งออกหรือส่งกลับออกไป ซึ่งนํากลับเข้ามาอีกโดยของนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะใด ๆ กล่าวคือ นํากลับเข้ามาในสภาพเดิมนั่นเอง เช่น กรณีนําออกไปแสดง เป็นต้น จะได้รับยกเว้นอากร ทั้งหมด ประเภทที่ 2 การส่งของที่ได้นําเข้ามา (โดยได้ชําระอากรนําเข้าแล้ว) กลับออกไปเพื่อซ่อมแซมในต่างประเทศ เมื่อนํากลับเข้ามาจะได้รับยกเว้นอากรเฉพาะส่วนที่ได้ชําระอากรไว้แล้วเมื่อนําเข้ามาครั้งแรก ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการซ่อมแซมจะต้องชําระอากรตามราคาของส่วนที่เพิ่มขึ้น รู้แบบนี้แล้ว การส่งสินค้าไปต่างประเทศเพื่อจัดแสดง หรือส่งของไปซ่อมแซม ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีเมื่อนำเข้ามาอีกต่อไป

ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายวีธีในการทำเรื่องเพื่อของดเว้นการชำระค่าภาษีอากร ติดตามต่อไปได้ในเพจของเราเลยครับ


コメント


bottom of page