top of page

Tips: รู้หรือไม่ สินค้าตีกลับอาจมีค่าใช้จ่าย

Updated: Oct 24, 2023


ส่งของไปต่างประเทศ

บางครั้งการส่งพัสดุไปต่างประเทศอาจเกิดข้อผิดพลาด และทำให้สินค้าของเราถูกตีกลับมาได้...

แต่รู้หรือไม่ว่า... ไม่ใช่ทุกบริการที่จะฟรีค่าตีกลับ หากมีค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ ทางบริษัทผู้ขนส่งจะติดต่อ

เพื่อยืนยันการดำเนินการส่งสินค้ากลับ โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับนั้นจะขึ้นอยู่กับประเทศที่เราส่งไป อีกเรื่องนึงที่ต้องคำนึงถึงคือภาษีนำเข้าที่ไทย ของที่ถูกตีกลับนั้นอาจถูกเก็บภาษีจากกรมศุลกากรที่ไทยด้วย เพราะถือว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มูลค่ามากกว่า 800 บาท ก็สามารถูกเก็บภาษีได้ (ดูเรื่องขั้นต่ำมูลค่าสินค้าที่โดนเก็บภาษี คลิกเลย) หลาย ๆ คนจึงเลือกที่จะไม่ส่งสินค้ากลับมา แต่เลือกที่จะสั่งทำลายที่ประเทศปลายทางแทน ในบางครั้งการเลือกที่จะไม่นำสินค้ากลับมาอาจจะถูกกว่าค่าส่งสินค้ากลับรวมกับค่าภาษีนำเข้าที่ไทยด้วย


รู้แบบนี้แล้วก่อนที่เราจะส่งของไปต่างประเทศ ควรศึกษาให้ดีก่อนว่าของประเภทไหนสามารถส่งไปยังประเทศปลายทางได้ และของประเภทไหนไม่สามารถส่งได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าตีกลับนะครับComments


bottom of page